Franz Kafka

Zgro­madzi­liśmy 14 cytatów Franza Kaf­ki.

Mieć uczu­cie, że się jest spęta­nym, a równocześnie in­ne uczu­cie, że po uwol­nieniu z pęt byłoby jeszcze gorzej. 

cytat dnia z 28 lutego 2010 roku
zebrał 198 fiszek

Słuszna dro­ga idzie po li­nie, która nie jest roz­pięta wy­soko, ale tuż nad ziemią. Ludzie, zda­je się, więcej się o nią po­tykają, niż po niej chodzą. 

cytat dnia z 27 października 2011 roku
zebrał 64 fiszki

Cze­kanie nie jest bez­ce­lowe, bez­ce­lowe jest tyl­ko sa­modziel­ne wtrąca­nie się. 

cytat dnia z 20 września 2011 roku
zebrał 47 fiszek

Is­tnieje cel, lecz nie ma dro­gi; co na­zywa­my drogą jest ciągłym wahaniem. 

cytat dnia z 1 lipca 2013 roku
zebrał 29 fiszek

Wi­na sa­ma przy­ciąga sąd. 

cytat dnia z 18 maja 2017 roku
zebrał 23 fiszki

Świat jest zły i jeszcze mu się to ułatwia. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Sąd nicze­go od ciebie nie chce. Przyj­mu­je cię, gdy przychodzisz, wy­puszcza, gdy odchodzisz. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Miłość jest pros­ta jak po­jazd. Prob­le­my spra­wiają do­piero kierow­ca, pa­sażero­wie i droga. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Nie mar­nuj cza­su na poszu­kiwa­nie przeszko­dy - być może nie istnieje. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Zro­zumieć szczęście to jak­by zro­zumieć, że grunt, na którym stoisz, nie może być szer­szy od dwóch stóp, które go pokrywają. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Franz Kafka

 
Franz Kafka

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Franz Kafka

Autorzy na literę
J K L
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Franz Kaf­ka » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

18 maja 2017, 14:13natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wina sa­ma przy­ciąga sąd.  

1 lipca 2013, 22:34W drodze po miłość... sko­men­to­wał tek­st Istnieje cel, lecz nie [...]

1 lipca 2013, 19:26Florian_tst sko­men­to­wał tek­st Istnieje cel, lecz nie [...]