François de La Rochefoucauld

Zgro­madzi­liśmy 70 cytatów, których auto­rem jest François de La Roche­foucauld.

Kłótnie nie trwałyby długo, gdy­by wi­na leżała tyl­ko po jed­nej stronie. 

cytat dnia z 25 lutego 2012 roku
zebrał 92 fiszki

Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne. 

cytat dnia z 16 października 2013 roku
zebrał 49 fiszek

Kochająca oso­ba po­pełnia pra­wie zaw­sze ten błąd, że nie czu­je, kiedy dru­ga stro­na przes­ta­je kochać. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Łat­wiej za­kochać się, nie kochając, niż od­kochać, kiedy się kocha. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Rozłąka osłabia mier­ne uczu­cie, a wzma­ga wiel­kie, jak wiatr ga­si świecę, a roz­pa­la ogień. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Kto nap­rawdę kocha, pra­wie nig­dy nie poz­na, kiedy ten dru­gi przes­tał kochać. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Człowiek nig­dy nie jest tak szczęśli­wy, ani tak nie­szczęśli­wy jak so­bie wyobraża. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Słońcu ani śmier­ci nie można pat­rzeć pros­to w oczy. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Nie ma mas­ki, która mogłaby długo uk­ryć miłość tam, gdzie ona jest, ani udać ją tam, gdzie jej nie ma. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Po­pełnić błąd to jeszcze nie tra­gedia. Tra­gedią jest upiera­nie się przy tym błędzie. 

cytat
zebrał 8 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność