Fiodor Dostojewski

Zgro­madzi­liśmy 82 cytaty Fiodo­ra Dos­to­jew­skiego.

Człowiek może znieść bar­dzo dużo, lecz po­pełnia błąd sądząc, że pot­ra­fi znieść wszystko. 

cytat dnia z 19 lutego 2013 roku
zebrał 268 fiszek

Nie ma rzeczy bar­dziej niewiary­god­nej od rzeczywistości. 

cytat dnia z 4 września 2010 roku
zebrał 210 fiszek

W ciągu całego życia człowiek nie ty­le jest, ile stwarza siebie. 

cytat dnia z 26 lipca 2010 roku
zebrał 173 fiszki

Bez cier­pienia nie zro­zumie się szczęścia. 

cytat dnia z 20 lutego 2013 roku
zebrał 163 fiszki

Nie­dzi­wienie się nicze­mu jest, oczy­wiście, oz­naką głupo­ty, a nie mądrości. 

cytat dnia z 8 września 2010 roku
zebrał 117 fiszek

Nie prag­nij być lep­szym od in­nych, naj­pierw bądź sa­mym sobą. 

cytat
zebrał 114 fiszek

Wielu ludzi nie wie­rzy w Bo­ga, ale w diabła wierzy. 

cytat dnia z 23 stycznia 2015 roku
zebrał 102 fiszki

Je­dyna wol­ność to zwy­cięstwo nad sa­mym sobą. 

cytat dnia z 25 marca 2013 roku
zebrał 90 fiszek

Jakże wielką ra­dość ma mat­ka, kiedy widzi pier­wszy uśmiech swo­jego dziec­ka. Taką samą ra­dość od­czu­wa zaw­sze Bóg, kiedy widzi z wy­sokości nieba grzeszni­ka, który zaczy­na mod­lić się do niego całym sercem. 

cytat
zebrał 73 fiszki

Błędy to dro­ga do prawdy. 

cytat dnia z 7 października 2014 roku
zebrał 65 fiszek

Fiodor Dostojewski

 
Fiodor Dostojewski

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Bra­cia Ka­rama­zow

Zbrod­nia i ka­ra

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fiodor Dostojewski

Autorzy na literę
C D E
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Fiodor Dos­to­jew­ski » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

16 sierpnia 2017, 09:05Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st A czegóż człowiek nie [...]

16 sierpnia 2017, 05:21Irracja sko­men­to­wał tek­st A czegóż człowiek nie [...]

23 maja 2017, 22:56yestem sko­men­to­wał tek­st Są gra­nice, których przek­rocze­nie [...]

23 maja 2017, 22:34nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Są gra­nice, których przek­rocze­nie [...]

6 grudnia 2016, 12:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Plotka jest zaw­sze sma­kowi­ta.  

20 lipca 2016, 10:02onejka sko­men­to­wał tek­st Zdarzają się przy­pad­ki, że [...]

8 czerwca 2016, 20:21nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Najlepsza de­finic­ja człowieka: is­to­ta, [...]

8 czerwca 2016, 20:18nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Życie to raj do [...]

8 czerwca 2016, 20:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Świat trze­ba zmieniać, rzecz [...]

18 kwietnia 2015, 22:27Tusnelda sko­men­to­wał tek­st Wszak ro­zum jest sługą [...]