Eurypides

Zgro­madzi­liśmy 21 cytatów, których auto­rem jest Eury­pides.

Naj­gor­sza, naj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiść to ta­ka, która zajęła miej­sce wiel­kiej miłości. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Chętnie dru­gich na­pomi­namy, ale sa­mi upom­nień niechętnie słuchamy. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Miłość pot­ra­fi zna­leźć drogę tam, gdzie nie ma na­wet ścieżki. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Nie ma śmier­telni­ka, które­go nie dot­knąłby ból. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Po­wiadają, jed­na noc roz­broi niechęć ko­biety do łoża mężczyzny. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Dob­ro i zło zaw­sze ze sobą graniczą. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Człowiek w złości nie myśli prawidłowo. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Nie wy­dawaj wy­roku, za­nim nie wysłuchasz prze­ciw­nej strony. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Język praw­dy jest z na­tury prosty. 

cytat
zebrał 3 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność