Ernest Hemingway

Zgro­madzi­liśmy 30 cytatów Er­nesta He­min­gwaya.

Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny. 

cytat dnia z 3 kwietnia 2011 roku
zebrał 389 fiszek

Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.

A man can be des­troyed, but not de­feated. (ang.) 

cytat dnia z 12 lipca 2010 roku
zebrał 247 fiszek

In­te­ligen­tni ludzie są często zmusza­ni do pi­cia, by bez­kon­flik­to­wo spędzać czas z idiotami. 

cytat dnia z 1 marca 2010 roku
zebrał 211 fiszek

Szczęście to po pros­tu dob­re zdro­wie i zła pamięć. 

cytat dnia z 27 października 2012 roku
zebrał 189 fiszek

Pot­rze­ba dwóch lat, aby nau­czyć się mówić; pięćdziesięciu, aby nau­czyć się milczeć. 

cytat dnia z 29 sierpnia 2010 roku
zebrał 176 fiszek

Te­raz nie po­ra myśleć o tym, cze­go ci brak.
Le­piej po­myśl, co możesz zro­bić z tym, co masz. 

cytat dnia z 6 sierpnia 2011 roku
zebrał 168 fiszek

Po­wiedz mi, kto są twoi przy­jaciele, a po­wiem ci, kim jes­teś. Od tej za­sady his­to­ria zna je­den wyjątek: Ju­dasz, które­go zna­jomościom nie można nic zarzucić. 

cytat dnia z 26 października 2014 roku
zebrał 78 fiszek

Człowiek nie jest stworzo­ny do klęski. 

cytat dnia z 8 lutego 2016 roku
zebrał 62 fiszki

Smu­tek roz­proszy się jak słońce wsta­nie. On jest jak mgła. 

cytat dnia z 25 lutego 2017 roku
zebrał 59 fiszek

Nie można uciec od sa­mego siebie prze­nosząc się z miej­sca na miejsce. 

cytat dnia z 20 listopada 2014 roku
zebrał 55 fiszek

Ernest Hemingway

 
Ernest Hemingway

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Sta­ry człowiek i morze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ernest Hemingway

Autorzy na literę
G H I
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Er­nest He­min­gway » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

29 czerwca 2018, 10:44cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie można uciec od [...]

17 czerwca 2018, 16:28Badylek sko­men­to­wał tek­st Każdy po­winien mieć ko­goś, [...]

8 lutego 2016, 11:28Irracja sko­men­to­wał tek­st Człowiek nie jest stworzo­ny [...]

8 lutego 2016, 09:42onejka sko­men­to­wał tek­st Szczęście to po pros­tu [...]

8 lutego 2016, 09:41onejka sko­men­to­wał tek­st Człowiek nie jest stworzo­ny [...]

8 lutego 2016, 00:24one drop for all sko­men­to­wał tek­st Człowiek nie jest stworzo­ny [...]