Erich Fromm

Zgro­madzi­liśmy 17 cytatów, których auto­rem jest Erich Fromm.

Niedoj­rzała miłość mówi: kocham cię, po­nieważ cię pot­rze­buję. Doj­rzała mówi: pot­rze­buję cię, po­nieważ cię kocham. 

cytat dnia z 9 sierpnia 2013 roku
zebrał 224 fiszki

Ce­lem nasze­go życia nie po­win­no być po­siada­nie bo­gac­tw, lecz bo­gac­two bycia. 

cytat dnia z 17 grudnia 2011 roku
zebrał 73 fiszki

Dla większości ludzi prob­lem miłości tkwi prze­de wszys­tkim w tym, żeby być kocha­nym, a nie w tym, by kochać, by umieć kochać. 

cytat dnia z 22 września 2013 roku
zebrał 59 fiszek

Jeżeli nap­rawdę kocham jakąś osobę, kocham wszys­tkich, kocham świat, kocham życie. Jeżeli mogę po­wie­dzieć do ko­goś: "Kocham cię", muszę te­mu ko­muś po­wie­dzieć: "Kocham w to­bie wszys­tkich, przez ciebie kocham świat, kocham też sa­mego siebie". 

cytat
zebrał 55 fiszek

Gdy­by miłość była wyłącznie uczu­ciem, nie byłoby pod­sta­wy do obiet­ni­cy do­zgon­nej wza­jem­nej miłości. Uczu­cie przychodzi i może odejść. Skąd mogę wie­dzieć, czy po­zos­ta­nie ono na zaw­sze, sko­ro w mój akt nie jest włączo­ny ani osąd, ani decyzja? 

cytat dnia z 31 maja 2013 roku
zebrał 40 fiszek

Sny i mi­ty za­wierają ważne przesłania od nas do siebie samych. 

cytat dnia z 14 sierpnia 2017 roku
zebrał 23 fiszki

Dzięki miłości człowiek może roz­wiązać ge­neral­ny prob­lem ludzkiego is­tnienia - przez­wy­ciężyć uczu­cie osamotnienia. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Szczęście nie jest dziełem przy­pad­ku, ani da­rem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas mu­si wyp­ra­cować dla sa­mego siebie. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Pew­ność is­tnieje je­dynie w sto­sun­ku do przeszłości, na­tomiast jeśli chodzi o przyszłość, to pew­na jest tyl­ko śmierć. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Tak więc dwie oso­by za­kochują się w so­bie, kiedy czują, że zna­lazły naj­lep­szy osiągal­ny na ryn­ku obiekt, uwzględniając przy tym obus­tron­ne war­tości wymienne. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Erich Fromm

 
Erich Fromm

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Erich Fromm

Autorzy na literę
E F G
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Erich Fromm » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

21 grudnia 2014, 00:27bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Systemy dyk­ta­tor­skie zmuszają do [...]