Éric-Emmanuel Schmitt

Zgro­madzi­liśmy 149 cytatów Éri­ca-Em­ma­nuela Schmit­ta.

Cza­sami łat­wiej znieść czyjąś śmierć niż czy­jeś kłamstwa. 

cytat dnia z 14 czerwca 2015 roku
zebrał 21 fiszek

Od­po­wie­dzieć miłością na ag­resję znaczy za­dać gwałt gwałto­wi, pos­ta­wić mu pod nos lus­tro, w którym doj­rzy swą twarz wyk­rzy­wioną niena­wiścią, szpetną, nie do zniesienia. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Do­rośleć to wyz­być się złudzeń. Do­rośleć to spaść z wy­sokiego ko­nia. Do­rosłości nau­czyły mnie ra­ny, prze­moc, kom­pro­misy i roz­cza­rowa­nia. Cały wszechświat nag­le zos­tał od­cza­rowa­ny. Bo co to jest człowiek? To po prostu [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 20 fiszek

Ja opo­wiadałem mu o Mi­riam, opo­wiadałem mu o niej tym chętniej, że chciałem uniknąć mówienia o oj­cu. Po tym, jak przyjęła mnie do gro­na pre­ten­dentów, te­raz od­rzu­cała ja­ko niecieka­wego kandydata.
– Nie szkodzi [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 19 fiszek

Strzeż się kłam­stw, które w kółko pow­tarzasz- pot­ra­fią za­mienić się w prawdę. Jeśli upar­cie od­gry­wamy kre­tynów, w końcu się ni­mi stajemy. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Jeżeli to, co mówisz, nie jest piękniej­sze od ciszy, le­piej milcz. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Każdy związek jest do­mem, do które­go klucze znaj­dują się w rękach mie­szkańców. Jeśli zam­knie się ich od zewnątrz, dom sta­nie się więzieniem, a oni więźniami. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Szczęścia, które­go wycze­kuje­my, pot­ra­fi zburzyć to, które właśnie przeżywamy. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Jeśli chce się być pew­nym wszys­tkiego, trze­ba się za­dowo­lić krótki­mi historiami. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Autos­tra­dy mówią człowieko­wi: jedź, nie ma na co pat­rzeć. Są dla idiotów, którzy chcą jak naj­szyb­ciej dos­tać się z jed­ne­go pun­ktu do drugiego. 

cytat dnia z 18 lipca 2012 roku
zebrał 15 fiszek

Éric-Emmanuel Schmitt

 
Éric-Emmanuel Schmitt

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Ewangelia według PiłataEwan­ge­lia według PiłataW Og­rodzie Oliw­nym młody człowiek cze­ka na śmierć. Roz­pa­miętu­je swo­je życie, wiedząc, [...]

Kiedy byłem dziełem sztukiKiedy byłem dziełem sztu­kiZdes­pe­ro­wa­ny bo­ha­ter na skra­ju sa­mobójstwa pod­pi­su­je iście faus­tow­ski pakt ze spot­ka­nym przy­pad­ko­wo [...]

Małe zbrodnie małżeńskieMałe zbrod­nie małżeńskie„Kiedy widzi­cie ko­bietę i mężczyznę w urzędzie sta­nu cy­wil­ne­go, zas­tanówcie się, które [...]

Oskar i pani RóżaOs­kar i pa­ni RóżaCzy w ciągu dwu­nas­tu dni można poz­nać smak życia i od­kryć je­go [...]

Pan Ibrahim i kwiaty KoranuPan Ib­ra­him i kwiaty Ko­ranuKiedy mały Mo­mo pod­kra­da sma­kołykiw skle­pie pa­na Ib­ra­hi­ma, na­wet nie po­dej­rze­wa, że [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Éric-Em­ma­nuel Schmitt » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

8 listopada 2015, 11:06onejka sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

8 listopada 2015, 07:26natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

8 listopada 2015, 07:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

19 lipca 2015, 14:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]

19 lipca 2015, 11:25natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]

19 lipca 2015, 02:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]