Éric-Emmanuel Schmitt

Zgro­madzi­liśmy 149 cytatów Éri­ca-Em­ma­nuela Schmit­ta.

Niektóre wzrusze­nia są tak sil­ne, że - czy ra­dos­ne, czy smut­ne - wytrącają nas z równowagi. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Pier­wszy związek jest zaw­sze bar­dzo kruchy, po­dat­ny na rożne wstrząsy, ale jeżeli jest dob­ry, trze­ba wal­czyć o je­go zachowanie. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Wy­marzo­na ko­bieta to nie ta, o której marzy ona sa­ma, ale ta, którą widzi mężczyzna. 

cytat
zebrał 26 fiszek

- Ta­to, słowa zos­tały wy­myślo­ne po to, by ludzie się rozumieli.
- Bred­nie. Słowa wy­myślo­no po to, by ludzie się odróżniali i mog­li roz­poznać między wybranymi. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Mężczyźni grzeszą egoiz­mem, ko­biety egocentryzmem. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Kochaj in­nych, tych, którzy ci zos­ta­li, i mów im to. Nie zwle­kaj. To je­dyna rzecz, której śmierć może nas nau­czyć: że nie ma nic pil­niej­sze­go jak miłość. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Jut­ro, Pa­nie Boże, jest Boże Na­rodze­nie. Nig­dy nie ko­jarzyłem, że to są Two­je urodziny. 

cytat dnia z 24 grudnia 2016 roku
zebrał 24 fiszki

Kochać to wo­leć od in­nych, przedkładać po­nad in­nych. To uczu­cie nie ma nic wspólne­go z wiedzą, to coś w rodza­ju zaślepienia. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Kochać to nie znaczy być szczęśli­wym 24 godzi­ny na dobę. Cza­sami znaczy to także cier­pieć, na­wet mo­men­ta­mi bar­dzo ciężko. Wszys­tko to ma jed­nak głębo­ki sens – po­dob­nie jak poród ko­biety, który jest [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 23 fiszki

...Od­kryłem, jak bar­dzo egois­tyczne pot­ra­fi byc szczęście. Szczęście chro­ni się przed wszys­tki­mi, za­myka za sobą drzwi, za­myka okien­ni­ce i za­pomi­na o całym świecie wznosząc wokół so­bie niez­do­byte mu­ry. Szczęscie zakłada, że nie chce­my widziec świata ta­kim, ja­kim jest. Owe­go wie­czo­ru szczęście uka­zało się ja­ko coś nie do zniesienia... 

cytat
zebrał 21 fiszek

Éric-Emmanuel Schmitt

 
Éric-Emmanuel Schmitt

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Ewangelia według PiłataEwan­ge­lia według PiłataW Og­rodzie Oliw­nym młody człowiek cze­ka na śmierć. Roz­pa­miętu­je swo­je życie, wiedząc, [...]

Kiedy byłem dziełem sztukiKiedy byłem dziełem sztu­kiZdes­pe­ro­wa­ny bo­ha­ter na skra­ju sa­mobójstwa pod­pi­su­je iście faus­tow­ski pakt ze spot­ka­nym przy­pad­ko­wo [...]

Małe zbrodnie małżeńskieMałe zbrod­nie małżeńskie„Kiedy widzi­cie ko­bietę i mężczyznę w urzędzie sta­nu cy­wil­ne­go, zas­tanówcie się, które [...]

Oskar i pani RóżaOs­kar i pa­ni RóżaCzy w ciągu dwu­nas­tu dni można poz­nać smak życia i od­kryć je­go [...]

Pan Ibrahim i kwiaty KoranuPan Ib­ra­him i kwiaty Ko­ranuKiedy mały Mo­mo pod­kra­da sma­kołykiw skle­pie pa­na Ib­ra­hi­ma, na­wet nie po­dej­rze­wa, że [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Éric-Em­ma­nuel Schmitt » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

8 listopada 2015, 11:06onejka sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

8 listopada 2015, 07:26natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

8 listopada 2015, 07:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

19 lipca 2015, 14:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]

19 lipca 2015, 11:25natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]

19 lipca 2015, 02:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]