Éric-Emmanuel Schmitt

Zgro­madzi­liśmy 149 cytatów Éri­ca-Em­ma­nuela Schmit­ta.

Z cho­robą jest tak jak ze śmier­cią. Jest fak­tem. Nie jest żadną karą. 

cytat dnia z 16 listopada 2012 roku
zebrał 60 fiszek

Nie jest rozsądne długo kochać, kochać bez przer­wy to czys­te sza­leństwo. Ro­zum na­kazu­je kochać tak długo, jak jest to przy­jem­ne. Oto miłos­ny rac­jo­nalizm: kochaj­my się, dopóki ma­my złudze­nia, kiedy je stra­cimy, le­piej się rozstańmy. 

cytat
zebrał 56 fiszek

Ko­biety sta­wiają czoło prob­le­mom, ale naj­częściej myślą, że to one sa­me sta­nowią prob­lem, że spa­dek na­pięcia w związku wiąże się ze spad­kiem ich at­rakcyj­ności, czują się od­po­wie­dzial­ne, win­ne, spro­wadzają wszys­tko do siebie. 

cytat dnia z 18 marca 2014 roku
zebrał 51 fiszek

Sny nie mówią nam o tym, co się zdarzy, ale o tym, co dzieje się te­raz. Nie mówią przyszłości, ale od­kry­wają te­raźniej­szość, dokład­niej niż wiel­ka myśl. Two­je sny pod­po­wiadają ci, kim jesteś, [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 50 fiszek

Mam dwa mózgi. No­woczes­ny i sta­roświec­ki. No­woczes­ny sza­nuje twoją wol­ność, upa­ja się to­leran­cją, wy­kazu­je zro­zumienie. Sta­roświec­ki chce mieć cię na wyłączność, nie ma za­miaru się z ni­kim dzielić, pod­ska­kuje przy każdym niespodziewanym [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 46 fiszek

Kiedy ko­bietę trzy­ma przy życiu czy­jaś miłość i nag­le ta miłość zos­ta­je jej odeb­ra­na, żeby nie um­rzeć, mu­si za­mienić to uczu­cie na in­ne, równie sil­ne: nienawiść. 

cytat
zebrał 46 fiszek

Mam cię bro­nić przed tobą samą? Chętnie będę cię bro­nił przed kim­kolwiek, ale nie przed tobą samą... 

cytat dnia z 8 października 2017 roku
zebrał 40 fiszek

Jeżeli będę zaj­mo­wał się tym, co myślą głup­cy, nie będę miał cza­su na to, o czym myślą ludzie inteligentni. 

cytat
zebrał 39 fiszek

Pe­symizm to przy­wilej człowieka, który myśli. 

cytat dnia z 26 maja 2017 roku
zebrał 39 fiszek

Na­miętność po­jawia się i zni­ka, ale uczu­cia pozostają. 

cytat
zebrał 39 fiszek

Éric-Emmanuel Schmitt

 
Éric-Emmanuel Schmitt

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Ewangelia według PiłataEwan­ge­lia według PiłataW Og­rodzie Oliw­nym młody człowiek cze­ka na śmierć. Roz­pa­miętu­je swo­je życie, wiedząc, [...]

Kiedy byłem dziełem sztukiKiedy byłem dziełem sztu­kiZdes­pe­ro­wa­ny bo­ha­ter na skra­ju sa­mobójstwa pod­pi­su­je iście faus­tow­ski pakt ze spot­ka­nym przy­pad­ko­wo [...]

Małe zbrodnie małżeńskieMałe zbrod­nie małżeńskie„Kiedy widzi­cie ko­bietę i mężczyznę w urzędzie sta­nu cy­wil­ne­go, zas­tanówcie się, które [...]

Oskar i pani RóżaOs­kar i pa­ni RóżaCzy w ciągu dwu­nas­tu dni można poz­nać smak życia i od­kryć je­go [...]

Pan Ibrahim i kwiaty KoranuPan Ib­ra­him i kwiaty Ko­ranuKiedy mały Mo­mo pod­kra­da sma­kołykiw skle­pie pa­na Ib­ra­hi­ma, na­wet nie po­dej­rze­wa, że [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Éric-Em­ma­nuel Schmitt » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

8 listopada 2015, 11:06onejka sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

8 listopada 2015, 07:26natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

8 listopada 2015, 07:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

19 lipca 2015, 14:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]

19 lipca 2015, 11:25natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]

19 lipca 2015, 02:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]