Éric-Emmanuel Schmitt

Zgro­madzi­liśmy 149 cytatów Éri­ca-Em­ma­nuela Schmit­ta.

Naj­trud­niej­sze w dys­kusji nie jest to, by bro­nić ja­kiejś opi­nii, ale by ją mieć. 

cytat dnia z 5 lutego 2014 roku
zebrał 73 fiszki

Ludzie już ta­cy są: gdy idą, pat­rzą przed siebie, a nie pod nogi. 

cytat
zebrał 72 fiszki

Po dru­giej stro­nie chmur zaw­sze jest czys­te niebo. 

cytat dnia z 26 marca 2017 roku
zebrał 72 fiszki

Zno­wu mierzą się wzro­kiem jak wro­gowie. Każde chciałoby po­wie­dzieć dru­giemu dużo więcej, ale żad­ne nie śmie. 

cytat dnia z 20 lutego 2015 roku
zebrał 72 fiszki

Jest w to­bie ktoś, kto nie chce starzeć się ra­zem ze mną. Jest w to­bie ktoś, kto chce, żebyśmy ze sobą skończyli. 

cytat
zebrał 71 fiszek

— Ty jes­teś moim zdro­wiem. Spot­ka­nia są jak gorączka.
— Często się przeziębiasz. 

cytat
zebrał 68 fiszek

Miłość to trud­na rzecz, nie można jej wy­wołać ani kon­tro­lować, ani też zmu­sić, aby trwała. 

cytat
zebrał 66 fiszek

Proszę mi od­po­wie­dzieć: ja­kim jest pa­ni ty­pem ko­biety? Zim­na, nieśmiała, umiar­ko­wana, za­bawo­wa, roz­pus­tna? Chcę wie­dzieć, czy mam na­legać czy nie, czy rzu­cić się na pa­nią — na co mam wielką ochotę — czy raczej zacho­wać dys­tans. Słowem, ja­kim jest pa­ni ty­pem ko­biety, znaczy: Czy jest pa­ni go­towa iść do łóżka już pier­wsze­go wieczoru? 

cytat
zebrał 64 fiszki

By­le kre­tyn może cie­szyć się życiem w wieku dziesięciu, dwudzies­tu lat, ale kiedy człowiek ma sto lat, kiedy już nie może się ruszać, mu­si urucho­mić swoją inteligencję. 

cytat dnia z 9 sierpnia 2009 roku
zebrał 63 fiszki

Przeszłość nie jest krainą, którą tak łat­wo opuścić 

cytat
zebrał 62 fiszki

Éric-Emmanuel Schmitt

 
Éric-Emmanuel Schmitt

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Ewangelia według PiłataEwan­ge­lia według PiłataW Og­rodzie Oliw­nym młody człowiek cze­ka na śmierć. Roz­pa­miętu­je swo­je życie, wiedząc, [...]

Kiedy byłem dziełem sztukiKiedy byłem dziełem sztu­kiZdes­pe­ro­wa­ny bo­ha­ter na skra­ju sa­mobójstwa pod­pi­su­je iście faus­tow­ski pakt ze spot­ka­nym przy­pad­ko­wo [...]

Małe zbrodnie małżeńskieMałe zbrod­nie małżeńskie„Kiedy widzi­cie ko­bietę i mężczyznę w urzędzie sta­nu cy­wil­ne­go, zas­tanówcie się, które [...]

Oskar i pani RóżaOs­kar i pa­ni RóżaCzy w ciągu dwu­nas­tu dni można poz­nać smak życia i od­kryć je­go [...]

Pan Ibrahim i kwiaty KoranuPan Ib­ra­him i kwiaty Ko­ranuKiedy mały Mo­mo pod­kra­da sma­kołykiw skle­pie pa­na Ib­ra­hi­ma, na­wet nie po­dej­rze­wa, że [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Éric-Em­ma­nuel Schmitt » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

8 listopada 2015, 10:06onejka sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

8 listopada 2015, 06:26natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

8 listopada 2015, 06:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

19 lipca 2015, 12:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]

19 lipca 2015, 09:25natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]

19 lipca 2015, 00:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]