Éric-Emmanuel Schmitt

Zgro­madzi­liśmy 149 cytatów Éri­ca-Em­ma­nuela Schmit­ta.

Jut­ro, Pa­nie Boże, jest Boże Na­rodze­nie. Nig­dy nie ko­jarzyłem, że to są Two­je urodzi­ny. [...] Te­raz, kiedy już jes­teśmy kum­pla­mi, co chcesz dos­tać ode mnie na urodziny? 

cytat dnia z 25 grudnia 2011 roku
zebrał 114 fiszek

Różni­ca między na­mi jest ta­ka, sy­nu, że ja jes­tem op­ty­mistą, który mówi „jut­ro”, a ty op­ty­mistą, który mówi „tam”. Twój op­ty­mizm roz­wi­ja się w przes­trze­ni, mój za­korze­niony jest w czasie. 

cytat dnia z 5 stycznia 2014 roku
zebrał 111 fiszek

„Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się nie „ma” zaufa­nia. Zaufa­nie to nie jest coś, co się po­siada. To coś, czym się ob­darza. „Darzy się” zaufaniem. 

cytat dnia z 19 lipca 2015 roku
zebrał 107 fiszek

[...] próbo­wałem tłumaczyć rodzi­com, że życie to ta­ki dziw­ny pre­zent. Na początku się je prze­cenia: sądzi się, że dos­tało się życie wie­czne. Po­tem się go nie do­cenia, uważa się, że jest do chrza­nu, za krótkie, chciałoby się niemal je od­rzu­cić. W końcu ko­jarzy się, że to nie był pre­zent, ale je­dynie pożyczka. I próbu­je się na nie zasłużyć. 

cytat dnia z 6 grudnia 2012 roku
zebrał 97 fiszek

Tyl­ko Bóg ma pra­wo mnie obudzić. 

cytat
zebrał 91 fiszek

Więc jak się szu­ka pok­rewnej duszy w tłumie?
Cóż...
Po pier­wsze, pot­rzeb­ny jest tłum. 

cytat dnia z 10 marca 2012 roku
zebrał 86 fiszek

— A jeśli cię zabiję?
— Jeśli mam um­rzeć, chcę um­rzeć z two­jej ręki. Two­ja nieobec­ność będzie jak tru­ciz­na, ale mnie nie za­bije. Zos­tań, proszę, zos­tań ze mną. Nie chcę in­nej ko­biety. Nie chcę in­ne­go mordercy. 

cytat
zebrał 85 fiszek

Mężczyźni to tchórze, nie chcą widzieć prob­lemów, chcą wie­rzyć, że wszys­tko jest dobrze. 

cytat
zebrał 84 fiszki

Zas­tanów się Os­karze. Który z nich wy­daje ci się bliższy? Bóg, który nic nie czu­je czy Bóg, który cierpi? 

cytat dnia z 8 listopada 2015 roku
zebrał 82 fiszki

— Kocha­my się, Li­so: nie będziemy się rozstawać!
— Tak. Kocha­my się, ale kocha­my się źle. Żegnaj. 

cytat dnia z 18 listopada 2012 roku
zebrał 81 fiszek

Éric-Emmanuel Schmitt

 
Éric-Emmanuel Schmitt

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Ewangelia według PiłataEwan­ge­lia według PiłataW Og­rodzie Oliw­nym młody człowiek cze­ka na śmierć. Roz­pa­miętu­je swo­je życie, wiedząc, [...]

Kiedy byłem dziełem sztukiKiedy byłem dziełem sztu­kiZdes­pe­ro­wa­ny bo­ha­ter na skra­ju sa­mobójstwa pod­pi­su­je iście faus­tow­ski pakt ze spot­ka­nym przy­pad­ko­wo [...]

Małe zbrodnie małżeńskieMałe zbrod­nie małżeńskie„Kiedy widzi­cie ko­bietę i mężczyznę w urzędzie sta­nu cy­wil­ne­go, zas­tanówcie się, które [...]

Oskar i pani RóżaOs­kar i pa­ni RóżaCzy w ciągu dwu­nas­tu dni można poz­nać smak życia i od­kryć je­go [...]

Pan Ibrahim i kwiaty KoranuPan Ib­ra­him i kwiaty Ko­ranuKiedy mały Mo­mo pod­kra­da sma­kołykiw skle­pie pa­na Ib­ra­hi­ma, na­wet nie po­dej­rze­wa, że [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Éric-Em­ma­nuel Schmitt » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

8 listopada 2015, 11:06onejka sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

8 listopada 2015, 07:26natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

8 listopada 2015, 07:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

19 lipca 2015, 14:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]

19 lipca 2015, 11:25natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]

19 lipca 2015, 02:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]