Éric-Emmanuel Schmitt

Zgro­madzi­liśmy 149 cytatów Éri­ca-Em­ma­nuela Schmit­ta.

— [...] na czym po­lega twój prob­lem z alkoholem?
— Nie mam prob­le­mu z alkoholem.
— Pijesz.
— Tak, piję, ale nie mam prob­le­mu z al­ko­holem. Mam prob­lem z tobą. 

cytat dnia z 31 marca 2015 roku
zebrał 143 fiszki

Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zag­nieżdżają się, pa­raliżują nas, nie do­puszczają no­wych i w końcu zaczy­nają gnić. Sta­niesz się składem sta­rych śmier­dzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz. 

cytat dnia z 21 lutego 2012 roku
zebrał 137 fiszek

— Jest ktoś w pa­na życiu?
— W tej chwi­li jest pani. 

cytat
zebrał 133 fiszki

Każdy z nas no­si w so­bie piękno. Cała sztu­ka po­lega na tym, by umieć je odkryć. 

cytat dnia z 28 września 2013 roku
zebrał 132 fiszki

Kochać to znaczy mieć tę wyt­rzy­małość, która poz­wa­la przechodzić przez wszys­tkie sta­ny, od cier­pienia do ra­dości, z tą samą intensywnością. 

cytat dnia z 18 grudnia 2012 roku
zebrał 130 fiszek

Ser­ce człowieka jest jak ptak zam­knięty w klat­ce ciała... 

cytat
zebrał 128 fiszek

Naj­ciek­wasze py­tanie wciąż po­zos­tają py­taniami. Kryją w so­bie ta­jem­nicę. Do każdej od­po­wie­dzi trze­ba do­dać "być może". Tyl­ko na niecieka­we py­tanie można udzielić os­ta­tecznej odpowiedzi. 

cytat dnia z 2 marca 2011 roku
zebrał 125 fiszek

Właści­wie nie boję się niez­na­nego. Tyl­ko trochę szko­da mi stra­cić to, co znam. 

cytat dnia z 28 sierpnia 2014 roku
zebrał 124 fiszki

Niektóre his­to­rie miłos­ne są piękne dla­tego, że szyb­ko mijają. 

cytat dnia z 6 marca 2013 roku
zebrał 122 fiszki

Trze­ba hałasu, żeby usłyszeć ciszę. 

cytat dnia z 5 maja 2015 roku
zebrał 118 fiszek

Éric-Emmanuel Schmitt

 
Éric-Emmanuel Schmitt

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Ewangelia według PiłataEwan­ge­lia według PiłataW Og­rodzie Oliw­nym młody człowiek cze­ka na śmierć. Roz­pa­miętu­je swo­je życie, wiedząc, [...]

Kiedy byłem dziełem sztukiKiedy byłem dziełem sztu­kiZdes­pe­ro­wa­ny bo­ha­ter na skra­ju sa­mobójstwa pod­pi­su­je iście faus­tow­ski pakt ze spot­ka­nym przy­pad­ko­wo [...]

Małe zbrodnie małżeńskieMałe zbrod­nie małżeńskie„Kiedy widzi­cie ko­bietę i mężczyznę w urzędzie sta­nu cy­wil­ne­go, zas­tanówcie się, które [...]

Oskar i pani RóżaOs­kar i pa­ni RóżaCzy w ciągu dwu­nas­tu dni można poz­nać smak życia i od­kryć je­go [...]

Pan Ibrahim i kwiaty KoranuPan Ib­ra­him i kwiaty Ko­ranuKiedy mały Mo­mo pod­kra­da sma­kołykiw skle­pie pa­na Ib­ra­hi­ma, na­wet nie po­dej­rze­wa, że [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Éric-Em­ma­nuel Schmitt » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

8 listopada 2015, 11:06onejka sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

8 listopada 2015, 07:26natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

8 listopada 2015, 07:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

19 lipca 2015, 14:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]

19 lipca 2015, 11:25natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]

19 lipca 2015, 02:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]