Éric-Emmanuel Schmitt

Zgro­madzi­liśmy 149 cytatów Éri­ca-Em­ma­nuela Schmit­ta.

Po­pular­ność to zwierzę, które kar­mi się sa­mo sobą. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Miłość, jaką [...] żywisz, jest two­ja. Na­leży do ciebie. Jeżeli ona jej nie chce, to i tak nic nie może zmienić. Po pros­tu z niej nie korzys­ta. To, co da­jesz, [...] po­zos­ta­je two­je na zaw­sze; to, co zacho­wujesz, jest na zaw­sze stracone! 

cytat

„Nie” już ma­my w kie­sze­ni [...]. „Tak” trze­ba będzie uzyskać. 

cytat

Za dużo się ruszasz [...]. Jeżeli chcesz mieć przy­jaciół, siedź spokojnie. 

cytat

[...] dob­rze, że chodzisz do pros­ty­tutek. Jak się zaczy­na, trze­ba zaw­sze chodzić do pro­fes­jo­nalis­tek, które znają swój fach. Po­tem, kiedy do­dasz do te­go kom­pli­kac­je, uczu­cia, będziesz mógł za­dowo­lić się amatorkami. 

cytat

Na tym po­lega luk­sus [...] nicze­go na wys­ta­wie, nicze­go w skle­pie, wszys­tko w cenie. 

cytat

Siła piękna po­lega na wmówieniu tym, którzy się z nim sty­kają, że oni sa­mi stają się piękni. 

cytat

By­wa, że la­tami wal­czy­my z tym, co oczy­wis­te, a niekiedy naj­bar­dziej sza­lone pro­jek­ty zachwy­cają nas od pier­wsze­go wejrzenia. 

cytat

Éric-Emmanuel Schmitt

 
Éric-Emmanuel Schmitt

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Ewangelia według PiłataEwan­ge­lia według PiłataW Og­rodzie Oliw­nym młody człowiek cze­ka na śmierć. Roz­pa­miętu­je swo­je życie, wiedząc, [...]

Kiedy byłem dziełem sztukiKiedy byłem dziełem sztu­kiZdes­pe­ro­wa­ny bo­ha­ter na skra­ju sa­mobójstwa pod­pi­su­je iście faus­tow­ski pakt ze spot­ka­nym przy­pad­ko­wo [...]

Małe zbrodnie małżeńskieMałe zbrod­nie małżeńskie„Kiedy widzi­cie ko­bietę i mężczyznę w urzędzie sta­nu cy­wil­ne­go, zas­tanówcie się, które [...]

Oskar i pani RóżaOs­kar i pa­ni RóżaCzy w ciągu dwu­nas­tu dni można poz­nać smak życia i od­kryć je­go [...]

Pan Ibrahim i kwiaty KoranuPan Ib­ra­him i kwiaty Ko­ranuKiedy mały Mo­mo pod­kra­da sma­kołykiw skle­pie pa­na Ib­ra­hi­ma, na­wet nie po­dej­rze­wa, że [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Éric-Em­ma­nuel Schmitt » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

8 listopada 2015, 10:06onejka sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

8 listopada 2015, 06:26natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

8 listopada 2015, 06:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Zastanów się Os­karze. Który [...]

19 lipca 2015, 12:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]

19 lipca 2015, 09:25natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]

19 lipca 2015, 00:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st „Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się [...]