Erazm z Rotterdamu

Zgro­madzi­liśmy 13 cytatów, których auto­rem jest Erazm z Rot­terda­mu.

Gdy prze­mawia złoto, elok­wen­cja jest bezsilna. 

cytat dnia z 8 listopada 2010 roku
zebrał 64 fiszki

Nie tłumacz się. Przy­jaciele i tak zro­zumieją, wro­gowie i tak nie uwierzą. 

cytat dnia z 7 marca 2017 roku
zebrał 49 fiszek

Mądrość od­biera od­wagę i dla­tego mądrzy bo­rykają się z ubóstwem, żyją w za­nied­ba­niu i niena­wiści, głup­cy na­tomiast kwitną na wszel­kie sposoby. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Usunąć iluzję, to znaczy zep­suć cały świat. 

cytat
zebrał 6 fiszek

To właśnie głupo­ta rodzi państwa, na niej po­legają rządy, urzędy, re­ligie, sej­my, sądy i w ogóle całe życie ludzkie, które jest niczym in­nym jak tyl­ko jakąś ig­raszką głupoty. 

cytat
zebrał 6 fiszek

A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku? 

cytat
zebrał 6 fiszek

Dla chcące­go nie ma nic trudnego. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Czy może żyć w zgodzie z in­ny­mi, kto sam z sobą jest niezgodny? 

cytat
zebrał 3 fiszki

So­bie wyświad­cza dob­rodziej­stwo, kto je wyświad­cza przyjacielowi. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność