Epikur

Zgro­madzi­liśmy 29 cytatów, których auto­rem jest Epi­kur.

Przy­jaźń jest naj­piękniej­szym ze wszys­tkich pre­zentów, ja­kimi możemy zos­tać ob­da­rowa­ni aby szczęśli­wie uk­ształto­wać swo­je życie. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Nie psuj te­go, co masz, pragnąc rzeczy, których mieć nie możesz. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Bez­myślnych wyz­wa­la ze smut­ku czas, mądrych logika. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Bo­gac­two nie jest ulgą w kłopo­tach - jest tyl­ko zmianą kłopotów. 

cytat
zebrał 16 fiszek

My nie ty­le pot­rze­buje­my po­mocy przy­jaciół co wiary, że taką po­moc możemy uzyskać. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Gdy pro­si cię niep­rzy­jaciel, spełń je­go prośbę, ale strzeż się go po­tem podwójnie. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Z te­go wszys­tkiego mądrość jest początkiem wszel­kiego dob­ra i dob­rem najwyższym. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Nie można żyć szczęśli­wie, nie żyjąc god­nie, mo­ral­nie i uczciwie. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Trze­ba wyz­wo­lić się ze strachu bogów i śmierci. 

cytat
zebrał 7 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność

18 czerwca 2013, 22:39Lolinkstas sko­men­to­wał tek­st Bezmyślnych wyz­wa­la ze smut­ku [...]