Émile Zola

Zgro­madzi­liśmy 10 cytatów, których auto­rem jest Émi­le Zo­la.

Gdy za­kocha­ni całują się po po­liczkach, to znaczy, że błądzą po omac­ku, szu­kając swych ust. Po­całunek tworzy kochanków. 

cytat
zebrał 43 fiszki

Błogosławieństwem i za­razem przek­leństwem człowieka jest je­go mózg. Tam rodzi się chęć życia i tam ona umiera. 

cytat dnia z 2 lutego 2014 roku
zebrał 31 fiszek

Nad­miar wie­dzy jest równie szkod­li­wy, jak jej brak. 

cytat
zebrał 29 fiszek

Gdy człowiek jest zbyt szczęśli­wy, wciąż drży z niepokoju. 

cytat
zebrał 18 fiszek

W po­lity­ce cała sztu­ka po­lega na tym, aby mieć dob­re oczy i umieć wy­korzys­tać śle­potę innych. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Woj­na - to życie, które nie może is­tnieć bez śmierci. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Los zwierząt jest dla mnie ważniej­szy niż strach przed ośmie­sze­niem. Los zwierząt jest niero­zer­walnie związa­ny z lo­sem człowieka. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Sztu­ka jest wy­cin­kiem rzeczy­wis­tości widzianym przez tem­pe­rament artysty. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Dziełami wiel­ki­mi i mo­ral­ny­mi są tyl­ko dzieła prawdy. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Nikt nie może bez­karnie wyłamy­wać się z nor­malne­go życia. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Émile Zola

 
Émile Zola

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Émile Zola

Autorzy na literę
Y Z Ż
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Émi­le Zo­la » autor: Michał Szyksznian

Aktywność