Emil Cioran

Zgro­madzi­liśmy 147 cytatów Emi­la Ciora­na.

Jeśli chce się być szczęśli­wym, nie wol­no gme­rać w pamięci. 

cytat dnia z 2 stycznia 2011 roku
zebrał 389 fiszek

Czuję, że umieram z sa­mot­ności, z miłości, z roz­paczy, z niena­wiści - ze wszys­tkiego, co może mi zaofe­rować ten świat. 

cytat dnia z 7 października 2015 roku
zebrał 251 fiszek

Człowiek cier­piący na bez­senność jest siłą rzeczy teore­tykiem samobójstwa. 

cytat dnia z 3 marca 2010 roku
zebrał 248 fiszek

Po co no­sić maskę, gdy nie ma się już twarzy? 

cytat dnia z 19 września 2010 roku
zebrał 238 fiszek

Jak dotąd, dałem tyl­ko je­den dowód od­wa­gi: nie za­biłem się. 

cytat dnia z 3 czerwca 2013 roku
zebrał 200 fiszek

Praw­dziwą spo­wiedź można pi­sać tyl­ko łzami. 

cytat dnia z 10 czerwca 2010 roku
zebrał 192 fiszki

Na­wet wte­dy, gdy chcesz um­rzeć, czu­jesz ja­kiś uk­ry­ty żal z po­wodu te­go prag­nienia. Chcę um­rzeć, ale przyk­ro mi, że chcę. Doz­nają te­go uczu­cia wszys­cy, którzy od­dają się na łaskę nicości. 

cytat dnia z 12 września 2010 roku
zebrał 164 fiszki

Głębo­kie są tyl­ko uczu­cia, które się uk­ry­wa. Stąd siła uczuć podłych. 

cytat dnia z 26 lutego 2014 roku
zebrał 151 fiszek

Czuję wielką pot­rzebę zer­wa­nia z wielo­ma ludźmi, prze­de wszys­tkim z przy­jaciółmi; po­tem re­zyg­nuję - czas się tym zajmie. 

cytat dnia z 1 marca 2013 roku
zebrał 149 fiszek

W tej chwi­li nie wierzę ab­so­lut­nie w nic i nie mam żad­nej nadziei. 

cytat dnia z 25 września 2013 roku
zebrał 138 fiszek

Emil Cioran

 
Emil Cioran

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Zeszyty 1957-1972Zeszy­ty 1957-1972Przez długi czas na sto­le Ciora­na leżał - zaw­sze zam­knięty - zeszyt. Gdy [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Emil Cioran

Autorzy na literę
B C D
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Emil Cioran » autor: Michał Szyksznian

Aktywność