Elias Canetti

Zgro­madzi­liśmy 15 cytatów, których auto­rem jest Elias Ca­net­ti.

Jak wiele mu­simy po­wie­dzieć, by nas usłysza­no w chwi­li, gdy milczymy. 

cytat dnia z 8 grudnia 2012 roku
zebrał 77 fiszek

Póki mo­wa o miłości, ko­bieta uwie­rzy we wszystko. 

cytat dnia z 20 grudnia 2012 roku
zebrał 44 fiszki

Trze­ba długich lat, żeby zniszczyć czyjąś miłość. Ale żad­ne życie nie jest dos­ta­tecznie długie, by od­po­kuto­wać w nim za­bicie miłości, które jest czymś więcej niż tyl­ko zabójstwem. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Niektórzy po­wie­dzieli wszys­tko, za­nim jeszcze ot­worzy­li usta. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Każde życie jest śmie­szne, gdy zna się do­syć. Jeżeli się je zna jeszcze le­piej, jest po­ważne i prawdziwe. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Człowiek, który zdo­był po­wodze­nie, słyszy już tyl­ko ok­laski. Na wszys­tko in­ne jest głuchy. 

cytat dnia z 14 września 2016 roku
zebrał 15 fiszek

Być może każdy twój od­dech jest os­tatnim tchnieniem ko­goś innego. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Naj­podlej­szy z ludzi to ten, które­mu spełniły się wszys­tkie marzenia. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Każdy młody człowiek widzi w so­bie początek świata. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Są słowa, bez których nie pot­ra­fimy żyć, ta­kie jak „miłość”, „spra­wied­li­wość” i „dob­roć”. Da­jemy się im zwieść, po­tem się do nich roz­cza­rowu­jemy tyl­ko po to, żeby wie­rzyć w nie jeszcze bardziej. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Elias Canetti

 
Elias Canetti

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Elias Canetti

Autorzy na literę
B C D
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Elias Ca­net­ti » autor: Michał Szyksznian

Aktywność