Eduardo Mendoza

Zgro­madzi­liśmy 12 cytatów Eduar­da Men­do­zy.

Nie wierzę w piekło ani w niebo; a jeśli na­wet is­tnieją, to mnie i tak wszys­tko jed­no. Nie chcę nic wie­dzieć o tym układzie, który nag­radza hi­pok­rytów, a ska­zuje pogrążonych w rozpaczy. 

cytat dnia z 30 lipca 2012 roku
zebrał 32 fiszki

Stu­diuj i nie przej­muj się zbyt­nio. Pa­miętaj, że przy­da ci się w życiu tyl­ko to, cze­go nie zrozumiesz. 

cytat dnia z 4 lipca 2016 roku
zebrał 22 fiszki

Nie można mieć głowy w dwóch miej­scach na­raz. Ja oso­biście nie jes­tem w sta­nie mieć jej na­wet w jednym. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Jest to właści­wość ludzkiej na­tury, że tra­cimy za­pał, kiedy nasze marze­nia zaczy­nają się ma­teriali­zować [...]. 

cytat
zebrał 11 fiszek

[...] ta­ki jest świat: dob­re­go człowieka upod­li, a te­mu, co jest i tak zły, da po­wody, żeby na­dal był zły [...]. 

cytat
zebrał 11 fiszek

[...] otóż to, wszys­cy jes­teśmy ludzki­mi is­to­tami i nie możemy zro­bić nic sen­sowne­go nie płacąc tej ce­ny, jaką jest wzięcie na siebie ciężaru włas­nej ułom­ności [...]. 

cytat dnia z 3 stycznia 2017 roku
zebrał 10 fiszek

[...] jak człek krad­nie, to się uczy niekiep­skiej psycho­logii. Przed nałado­waną strzelbą ludzie bar­dziej się sta­rają wy­bielić, [...] niż w kon­fesjo­nale [...]. 

cytat dnia z 10 czerwca 2016 roku
zebrał 9 fiszek

Zaw­sze bałam się wie­czności; wyob­rażam ją so­bie ja­ko coś og­romne­go, niez­byt sprzy­jające­go po­now­nym spot­ka­niom [...]. 

cytat dnia z 8 czerwca 2012 roku
zebrał 8 fiszek

[...] pra­ca to wy­siłek, lecz także mądrość i wyt­rwałość; nie chodzi tu o użycie bru­tal­nej siły wo­bec ma­terii, lecz o to, by wie­dzieć, co się chce zro­bić i dlacze­go [...]. 

cytat dnia z 9 listopada 2016 roku
zebrał 8 fiszek

[...] doświad­cze­nie nau­czyło mnie sza­nować ludzką pracę bar­dziej niż co­kol­wiek innego; 

cytat
zebrał 5 fiszek

Eduardo Mendoza

 
Eduardo Mendoza

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Rok potopuRok po­topuSios­tra Con­suelo, mat­ka przełożona p­ro­win­cjo&s­hy;nal­ne­go ka­ta­lońskiego szpi­ta­la, poszu­ku­je środków na bu­dowę godzi­we­go [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eduardo Mendoza

Autorzy na literę
Ł M N
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Eduar­do Men­do­za » autor: Michał Szyksznian

Aktywność