Dorota Terakowska

Zgro­madzi­liśmy 84 cytaty, których auto­rem jest Do­rota Te­rakow­ska.

Cier­pienie na­leży do życia. Jeśli cier­pisz, znaczy, że żyjesz. Pogódź się z tym mała dziewczynko. 

cytat
zebrał 200 fiszek

Wie­dza jest wte­dy, gdy o czymś nie tyl­ko wiesz, lecz możesz to zo­baczyć, opi­sać, zde­finiować, a na­wet dot­knąć. A wiara, gdy nie widzisz, nie zo­baczysz, nie dot­kniesz, a mi­mo to jes­teś pe­wien, że jest. 

cytat dnia z 13 października 2010 roku
zebrał 155 fiszek

Ludzkie łzy to z jed­nej stro­ny wy­raz og­ro­mu cier­pienia, lecz z dru­giej także ul­ga. Ra­zem z łza­mi wypływa cier­pienie, by zro­bić miej­sce na nową, ko­lejną falę bólu. Inaczej ból przes­tałby się w nim mieścić. 

cytat dnia z 8 sierpnia 2015 roku
zebrał 133 fiszki

Jest bo­wiem kil­ka od­mian ciszy: naj­lep­sza jest ta, która za­pada z wy­boru człowieka, a nie prze­ciw niemu. 

cytat dnia z 31 lipca 2014 roku
zebrał 119 fiszek

Sen­sem wiary jest bez­gra­niczna uf­ność, a sen­sem wie­dzy są do­wody. Wiara jest tam, gdzie nie ma dowodów. 

cytat dnia z 1 września 2011 roku
zebrał 99 fiszek

Gdy ktoś cię lu­bi, bo się sta­rasz, to nie lu­bi cię ta­kiej, jaką jes­teś. Lu­bi niep­rawdę o tobie. 

cytat
zebrał 64 fiszki

[...] wiem, że tak zwa­ny dob­ry ad­res to człowiek, nie ulica. 

cytat dnia z 2 marca 2015 roku
zebrał 61 fiszek

Tak, ale te­raz masz po­nad szes­naście lat. Doj­rze­wasz, do­rośle­jesz, a cechą do­rosłości jest umiejętność przyz­na­wania się do błędu. Inaczej mając na­wet pięćdziesiąt lat, na­dal będziesz dzieckiem. 

cytat
zebrał 59 fiszek

A może wokół człowieka sta­le dzieją się rzeczy niez­wykłe, lecz on ich nie widzi, zajęty swoimi ludzki­mi sprawami? 

cytat
zebrał 38 fiszek

Nie ma lep­szych miej­sc. Są tyl­ko lep­si ludzie. Może kiedyś na nich trafię. 

cytat
zebrał 36 fiszek

Dorota Terakowska

 
Dorota Terakowska

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Poczwar­ka

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Dorota Terakowska

Autorzy na literę
Ś T U
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Do­rota Te­rakow­ska » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

23 sierpnia 2015, 08:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie wiado­mo, co [...]

8 sierpnia 2015, 21:43tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 21:30tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 20:58tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 20:46tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 11:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 08:33tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

2 marca 2015, 21:46Naomik sko­men­to­wał tek­st [...] wiem, że tak [...]

2 marca 2015, 11:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st [...] wiem, że tak [...]