Dorota Terakowska

Zgro­madzi­liśmy 84 cytaty, których auto­rem jest Do­rota Te­rakow­ska.

Chy­ba le­piej nie pa­miętać, bo wte­dy łat­wiej się żyje. [...] Łat­wiej żyje się bez tej pa­mięci, o wiele gorzej z nią, ale za to żyje się mądrzej i praw­dzi­wiej. Jest to pa­mięć gorzka, ale dumna. 

cytat
zebrał 11 fiszek

To bar­dzo źle być po­między, gdyż wówczas nie przy­należy się nigdzie. 

cytat
zebrał 11 fiszek

(...) Ale też tak jak nie ma ra­dości bez smut­ku i praw­dy bez kłam­stwa, też nie is­tnieje dos­ko­nałość bez skazy. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Człowiek to nie ma­tema­tyka. Nic się w nim ze sobą nie zgadza. Do­dasz dwie liczby,wyj­dzie ci wy­nik ujem­ny. I na od­wrót. Szu­kaj. Naucz się szu­kać. Książki nie dają od­po­wie­dzi, na­wet te najmądrzej­sze, ale po­magają sta­wiać py­tania. Wyk­rzycz je sa­ma so­bie, na­wet gdy­byś nig­dy nie miała zna­leźć od­po­wie­dzi. Py­tania są niez­mien­ne,od­po­wie­dzi często się zmieniają. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Może tyl­ko nam od­chodze­nie wy­daje się straszne? Może bar­dziej cier­pią ci, co zostają? 

cytat
zebrał 10 fiszek

Człowieko­wi zaw­sze wy­daje się, że kiedyś było le­piej. To nieko­nie­cznie praw­da, bo nie umiemy do­cenić nasze­go dziś. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Cień jest do­wodem na to, że is­tnieje światło 

cytat
zebrał 10 fiszek

Człowiek bez swo­jej przeszłości jest mar­twy, je­go te­raźniej­szość jest martwa. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Urodzisz się dzięki kaszta­nom i chcę, żebyś było do nich po­dob­ne. Ukłuj, gdy dot­knie cię ktoś, ko­go nie chcesz i nie lu­bisz. Po­każ miękką, ciepłą skórę, pozwól jej dot­knąć i ją pogłaskać, [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 9 fiszek

Lu­bił książki- ów ta­jem­niczy splot ma­lut­kich czar­nych znaczków, tworzących niekiedy tak (...) dziw­ne światy. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Dorota Terakowska

 
Dorota Terakowska

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Poczwar­ka

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dorota Terakowska

Autorzy na literę
Ś T U
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Do­rota Te­rakow­ska » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

23 sierpnia 2015, 06:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie wiado­mo, co [...]

8 sierpnia 2015, 19:43tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 19:30tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 18:58tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 18:46tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 09:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 06:33tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

2 marca 2015, 20:46Naomik sko­men­to­wał tek­st [...] wiem, że tak [...]

2 marca 2015, 10:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st [...] wiem, że tak [...]