Dorota Terakowska

Zgro­madzi­liśmy 84 cytaty, których auto­rem jest Do­rota Te­rakow­ska.

Strachu nie trze­ba się wstydzić. Człowiek poz­ba­wiony całko­wicie lęku przes­ta­je być człowiekiem. Od­wa­ga osiągnięta bez po­kona­nia lęku nie jest odwagą. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Anioły nie muszą widzieć, by wie­dzieć, w prze­ciwieństwie do ludzi, którzy na­wet widząc - nie wiedzą. 

cytat
zebrał 13 fiszek

W każdym ra­zie nie wie­rzcie, gdy ktoś Wam po­wie, że te­go, ko­go nie było w te­lewiz­ji, nie ma. Jest, w do­dat­ku praw­dziw­szy, ma trochę zmar­szczek, piegów, a na­wet początki łysi­ny. I co? [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 13 fiszek

No i tak to z na­mi jest. I to nie są żar­ty. Z pasją wycho­wuje­my nasze dzieci według tra­dycyj­nych za­sad, które głoszą, że miłość - ero­tyczna zwłaszcza - jest be, to wręcz świństwo dla małych dzieci. Za to wiado­mości ze świata są ca­cy, a w naj­gor­szym ra­zie "neut­ralne", no i pow­tarzal­ne jak codzien­ny chleb. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Bóg dob­ro­ci może być ka­wałkiem liścia płynące­go z wiat­rem; falą na rze­ce; kroplą deszczu; płat­kiem śniegu; błys­kiem słońca w gład­kim fut­rze sar­ny lub pioru­nem. Ale nie może być sta­ruszkiem siedzącym na chmurce. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Nie za­bijaj. Pszczoła nie zro­bi ci nic złego, na­wet jeśli użądli, a jest pożyteczna. Nie wol­no bez pot­rze­by za­bijać te­go, co żyje. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Miłość... Miłość to rap­tem słowo. Słowo z ki­na, z książki, z ko­loro­wego pis­ma. Tak wielu ludzi wie­rzy, że wys­tar­czy je wy­powie­dzieć i już będzie dob­rze, bo ono uleczy, ura­tuje, oczyści. A to [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 12 fiszek

I chodzi o to, żeby two­je życie nie oka­zało się kiedyś garścią szkiełek, które już w nic się nie ułożą, choć zda­wało się, że tworzyły spójny świat 

cytat
zebrał 12 fiszek

- Śmiech oświet­la życie. Jest jak lam­pa - od­parła. - Bez niego jest ciem­no, duszno i cias­no, na­wet wówczas, gdy świeci słońce. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Każdej od­po­wie­dzi szu­ka się naj­pierw w sobie. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Dorota Terakowska

 
Dorota Terakowska

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Poczwar­ka

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dorota Terakowska

Autorzy na literę
Ś T U
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Do­rota Te­rakow­ska » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

23 sierpnia 2015, 06:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie wiado­mo, co [...]

8 sierpnia 2015, 19:43tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 19:30tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 18:58tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 18:46tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 09:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 06:33tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

2 marca 2015, 20:46Naomik sko­men­to­wał tek­st [...] wiem, że tak [...]

2 marca 2015, 10:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st [...] wiem, że tak [...]