Dorota Terakowska

Zgro­madzi­liśmy 84 cytaty, których auto­rem jest Do­rota Te­rakow­ska.

Niektórzy myślą, że cier­piąc, człowiek sta­je się lep­szy, ale naj­częściej by­wa odwrotnie. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Naj­bar­dziej upo­karzające to gar­dzić sa­mym sobą. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Złocis­ty Ptak nie jest po to, aby Go oglądać, ale by w Niego wie­rzyć. Nie jest po to, aby Go do­gonić, ale by Go zaw­sze, przez całe życie szu­kać. I właśnie to [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 19 fiszek

Świat sca­la zarówno miłość bliźniego, jak i wszys­tko złe, co bliźni ro­bią so­bie nawzajem. 

cytat dnia z 25 czerwca 2016 roku
zebrał 19 fiszek

Bo coś ta­kiego jak zbioro­wa Na­tura Człowieka nie is­tnieje. Jest tyl­ko na­tura po­jedyn­czych, in­dy­widual­nych osób. Jeśli będziesz mieć swo­jego psa, po pew­nym cza­sie będziesz mogła dużo po­wie­dzieć o psach w ogóle. Ale gdy zap­rzy­jaźnisz się z jed­nym tyl­ko człowiekiem, na­dal nie będziesz nic wie­dzieć o rodza­ju ludzkim. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Ludzie są dob­rzy i źli, od­ważni i tchórzli­wi, szlachet­ni i god­ni po­gar­dy. [...] A naj­dziw­niej­sze jest to, że naj­częściej wszys­tkie te cechy na­raz goszczą w jed­nym tyl­ko człowieku. I do­piero wówczas jest on całością. Całością za­razem silną i słabą, godną sza­cun­ku i godną współczu­cia. Ta­ki właśnie jest człowiek. Wiel­ki i mały jednocześnie. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Nie wstydzi­my się oglądać ra­zem zbrod­ni, ka­tas­trof, tra­gedii, prze­mocy, ale nie umiemy
wspólnie oglądać miłości. Wstydzi­my się. Dlaczego? 

cytat
zebrał 16 fiszek

Nie wyszło, nic nie wyszło. Mieliście być in­ni, ale jes­teście ta­cy ja­cy jes­teście i mam tyl­ko was. Miałam być in­na, ale jes­tem, ja­ka jes­tem. Więc zróbcie coś, żebym uwie­rzyła, że mnie kocha­cie, że jes­tem wam pot­rzeb­na, i że ja was też kocham. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Anioły mają wpływ na ludzkie lo­sy.Czy człowiek może przyjąć rolę aniola i zmienić przeznaczenie? 

cytat
zebrał 15 fiszek

Marzeń nie można zabić. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Dorota Terakowska

 
Dorota Terakowska

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Poczwar­ka

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dorota Terakowska

Autorzy na literę
Ś T U
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Do­rota Te­rakow­ska » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

23 sierpnia 2015, 06:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie wiado­mo, co [...]

8 sierpnia 2015, 19:43tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 19:30tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 18:58tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 18:46tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 09:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 06:33tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

2 marca 2015, 20:46Naomik sko­men­to­wał tek­st [...] wiem, że tak [...]

2 marca 2015, 10:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st [...] wiem, że tak [...]