Dorota Terakowska

Zgro­madzi­liśmy 84 cytaty, których auto­rem jest Do­rota Te­rakow­ska.

I liczy się też to, co sa­ma o so­bie myślisz, twój włas­ny rachu­nek su­mienia, a nie tyl­ko oce­na in­nych. Oni mogą się mylić. 

cytat
zebrał 33 fiszki

…ra­dość w czys­tej pos­ta­ci nie is­tnieje, mu­si być po­mie­sza­na ze smut­kiem, tak jak praw­da blis­ko sąsiadu­je z kłam­stwem, a miłość z nienawiścią. 

cytat
zebrał 33 fiszki

A ja nie mam nic. Na­wet marze­nia mam ta­kie sa­me jak wszys­cy i tak jak
wszys­tkim nig­dy się nie spełniają. Mo­je marze­nia nie sięgają da­lej niż do spotkania
ko­goś, nie wiem ko­go, ale kogoś’ [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 32 fiszki

Nie is­tnieje dos­ko­nałość bez skazy. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Człowieko­wi zaw­sze się wy­daje, że kiedyś było le­piej. To nieko­nie­cznie praw­da, bo nie umiemy do­cenić nasze­go dziś. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Nig­dy nie wiado­mo, co umoc­ni poczu­cie naszej war­tości. Naj­le­piej, jeśli jest to coś, co w za­mie­rze­niu miało nam zniszczyć samopoczucie... 

cytat dnia z 23 sierpnia 2015 roku
zebrał 27 fiszek

Nie uk­ry­wam, że lu­bię marze­nia, których reali­zac­ja jest możli­wa, by­leby moc­no się pos­ta­rać. Już sa­mo sta­ranie się da­je wte­dy satysfakcję. 

cytat
zebrał 27 fiszek

... a włosy jak złoto te­go kra­ju, psze­nica, a oczy jak niebo przed burzą... Dob­re Bo­gi, po­magaj­cie, niech się spełni... 

cytat
zebrał 23 fiszki

Każda se­kun­da na ziemi jest war­ta mi­lionów lat pamięci... 

cytat
zebrał 22 fiszki

Naj­mocniej­szy jest za­pach ad­re­nali­ny, ta
niepow­tarzal­na mie­szan­ka złudzeń, marzeń, roz­cza­rowań i nadziei. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Dorota Terakowska

 
Dorota Terakowska

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Poczwar­ka

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dorota Terakowska

Autorzy na literę
Ś T U
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Do­rota Te­rakow­ska » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

23 sierpnia 2015, 06:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie wiado­mo, co [...]

8 sierpnia 2015, 19:43tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 19:30tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 18:58tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 18:46tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 09:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 06:33tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

2 marca 2015, 20:46Naomik sko­men­to­wał tek­st [...] wiem, że tak [...]

2 marca 2015, 10:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st [...] wiem, że tak [...]