14 czerwca 2020 roku, godz. 12:36 1,9°C 129
.

Didżejridu

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.

Szatan.

Konto utworzone  12 czerwca 2020 roku

przedwczoraj, godz. 10:43

scorpion skomentował(a) tekst Chwała Tobie Czarny [...] autorstwa Didżejridu

przedwczoraj, godz. 10:40

scorpion skomentował(a) tekst Dziwna to rzecz jest [...] autorstwa Didżejridu

2020-06-24, godz. 9:56

Didżejridu skomentował(a) tekst Żyj tak, aby na [...] autorstwa scorpion

2020-06-23, godz. 14:06

Jacob_Filth skomentował(a) tekst Chwała Tobie Czarny [...] autorstwa Didżejridu

2020-06-23, godz. 11:28

Didżejridu polecił(a) twórczość autora na 5scorpion

2020-06-22, godz. 20:15

scorpion skomentował(a) tekst Zjadłem. Ale jedzenie [...] autorstwa Didżejridu

2020-06-22, godz. 20:15

scorpion dodał(a) do zeszytu tekst Zjadłem. Ale jedzenie [...] autorstwa Didżejridu

2020-06-14, godz. 20:46

Didżejridu skomentował(a) tekst Zawsze, gdy chcę [...] autorstwa EvulkaW

2020-06-13, godz. 13:46

2020-06-12, godz. 15:58

scorpion skomentował(a) tekst Sięgam ponad chmury, [...] autorstwa Didżejridu