Dean Ray Koontz

Zgro­madzi­liśmy 18 cytatów, których auto­rem jest Dean Ray Koon­tz.

Ja­ki dziw­ny jest ten świat: to, co pot­ra­fimy tak bez­pośred­nio dot­knąć, co jest tak real­ne dla naszych zmysłów - fas­cy­nująca bu­dowa ko­biece­go ciała, włas­ne mięśnie i kości, zim­ne morze i mi­gota­nie gwiazd [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 31 fiszek

Nig­dy nie zos­ta­wiaj przy­jaciela. Przy­jaciele to wszys­tko dzięki cze­mu uda­je się na prze­być ten świat - i je­dyne z te­go świata, co może uda nam się spot­kać w następnym. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Par­tne­rem no­cy nie jest ko­lej­na noc. Par­tne­rem no­cy jest dzień. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Miłość spra­wia, że choć przez chwilę możemy za­pom­nieć o przeklętej ciem­ności, która jest kre­sem wszys­tkiego. [...] Miłość jest je­dyną rzeczą, która trwa. Góry na przes­trze­ni mi­lionów lat roz­pa­dają się, for­mują się od no­wa [...]. Morza wy­sychają. Pus­ty­nie ustępują oceanom. Czas niszczy każdą bu­dowlę wzniesioną przez człowieka. [...] Ale miłość jest siłą, ener­gią, potęgą. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Zaz­droszczą ci po pros­tu te­go, że jes­teś szczęśli­wym człowiekiem. Zaz­droszczą ci te­go, że ty im nie zaz­drościsz. Jedną z naj­smut­niej­szych właści­wości człowie­czej egzys­ten­cji jest fakt, że niektórzy ludzie nie pot­ra­fią cie­szyć się sa­mym życiem, ale ra­dość znaj­dują tyl­ko w niepo­wodze­niach innych. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Zy­cie jest da­rem, który trze­ba zwrócić, a z je­go po­siada­nia win­na brać się ra­dość.
Jest diabel­nie krótkie, to fakt.
Trud­no się po­godzić z tym, że ta ziem­ska pro­ces­ja ku os­ta­tecznej ciem­ności jest podróżą od­bytą, kręgiem zam­kniętym, dziełem sztu­ki wyideali­zowa­nym, me­lodii słod­kim ryt­mem, bitwą wygraną... 

cytat
zebrał 10 fiszek

Każdy człowiek to po­ten­cjal­ny mor­derca. Kiedy w grze stawką sta­je się życie, każdy jest zdol­ny do wszys­tkiego. A to jas­ne jak słońce, że tu chodzi o nasze życie. 

cytat
zebrał 10 fiszek

[...] A co do­piero miłość! Wpro­wadzała ty­le kom­pli­kac­ji. Po­ciągała za sobą wiele zo­bowiązań i og­ra­niczeń. Znienac­ka ktos pa­kował ci się w życiorys, ra­zem ze swoimi nie­chluj­ny­mi na­wyka­mi, od­mien­ny­mi gus­ta­mi, mętny­mi opi­niami i niezor­ga­nizo­waną osobowością. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Szczęście to rzad­ki to­war na świecie. Nie od­trącaj go. Chwy­taj każdą mi­nutę, ja­ka ci się tra­fi, i nie oglądaj się za siebie. 

cytat
zebrał 8 fiszek

In­styn­kt to w grun­cie rzeczy nic in­ne­go, jak cichy głos Bo­ga. Mod­litwy są wysłuchi­wane, ale trze­ba ocze­kiwać od­po­wie­dzi i wierzyć... 

cytat dnia z 10 stycznia 2017 roku
zebrał 7 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
J K L
Aktywność