Daniel Defoe

Zgro­madzi­liśmy 23 cytaty, których auto­rem jest Da­niel De­foe.

Ciem­ność jest so­juszni­kiem tych, którzy za­mie­rzają uciekać. 

cytat dnia z 24 września 2013 roku
zebrał 36 fiszek

W każdym, choćby naj­gor­szym położeniu, znaj­du­je się ja­kaś po­cie­cha, którą w ogólnym rachun­ku dob­ra i zła za­pisać można po stro­nie zysków. 

cytat dnia z 23 września 2012 roku
zebrał 33 fiszki

Przy­jaźń wypływa z wielu źródeł, z których naj­większym jest szacunek. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Wszel­kie nieza­dowo­lenie z te­go, cze­go nam brak, płynie z bra­ku wdzięczności za to, co posiadamy. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Kto po­siada ko­ta, nie mu­si się oba­wiać samotności. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Oszu­kać diabła to nie grzech. 

cytat
zebrał 11 fiszek

O tym, czym nap­rawdę jest wol­ność, wiedzą nies­te­ty tyl­ko ci, co ją stracili. 

cytat dnia z 5 czerwca 2012 roku
zebrał 10 fiszek

Jest bo­wiem w człowieku dziw­na ja­kaś cieka­wość i chęć ba­dania rzeczy nieznanych. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ja­kiś los ta­jem­ny i prze­możny nag­li nas i zniewa­la, abyśmy sta­li się narzędziem naszej włas­nej zgu­by na­wet wówczas, kiedy ją już przed sobą widzi­my i rzu­camy się w nią z ot­warty­mi oczami. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Kto ugi­na się pod ciężarem, ten zwiększa tyl­ko je­go ciężar. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Daniel Defoe

 
Daniel Defoe

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Przypadki Robinsona CrusoePrzy­pad­ki Ro­bin­so­na Cru­soeRo­bin­son wycho­wywał się w An­glii, w mieście York. Je­go oj­ciec był za­możnym [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Daniel Defoe

Autorzy na literę
C D E
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Da­niel De­foe » autor: Michał Szyksznian

Aktywność