Dan Brown

Zgro­madzi­liśmy 23 cytaty, których auto­rem jest Dan Brown.

Wszys­tko jest możli­we. Niemożli­we po pros­tu wy­maga więcej cza­su [...]. 

cytat dnia z 25 stycznia 2014 roku
zebrał 91 fiszek

Prędzej czy później wszys­cy mu­simy roz­stać się z przeszłością. 

cytat
zebrał 48 fiszek

Wszys­cy boimy się te­go, cze­go nie rozumiemy. 

cytat
zebrał 43 fiszki

Naj­niebez­pie­czniej­szy wróg to ta­ki, które­go nikt się nie obawia. 

cytat dnia z 9 września 2017 roku
zebrał 42 fiszki

Są ta­jem­ni­ce, które umy­kają ludzkiemu poznaniu. 

cytat
zebrał 31 fiszek

Per­spek­ty­wa śmier­ci to bar­dzo sil­na motywacja. 

cytat dnia z 7 lipca 2014 roku
zebrał 23 fiszki

Je­dynie ofiaro­wując to, co naj­cenniej­sze, człowiek może zdo­być naj­większą moc. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Kiedy Bóg jest po two­jej stro­nie, masz możli­wości, ja­kich człowiek nie pot­ra­fiłby zrozumieć. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Ludzie o cias­nych umysłach zaw­sze ata­kowa­li to, co nie mieściło się w gra­nicach ich pojmowania. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Każdy, kto twier­dzi, że władza nie uza­leżnia, nig­dy nap­rawdę jej nie sprawował. 

cytat dnia z 31 października 2016 roku
zebrał 16 fiszek
Cytaty z książek

Kod Leonarda da VinciKod Leonar­da da Vin­ciRo­bert Lan­gdon, pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Har­var­da, służbo­wo prze­by­wający w Pa­ryżu, ot­rzy­mał in­for­mację od [...]

Zaginiony symbolZa­giniony sym­bolWaszyn­gton. Har­var­dzki spec­ja­lis­ta od sym­bo­liki, Ro­bert Lan­gdon na prośbę swe­go przy­ja­ciela i [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
A B C
Aktywność

7 lipca 2014, 18:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Perspektywa śmier­ci to bar­dzo [...]