Dalajlama

Zgro­madzi­liśmy 4 cytaty, których auto­rem jest Da­laj­la­ma.

Dla mnie to nic. No­we mil­le­nium, no­wy wiek czy no­wy rok. Dla mnie to jeszcze ko­lej­ny dzień, ko­lej­na noc. Słońce, księżyc, gwiaz­dy po­zos­taną te same. 

cytat dnia z 31 grudnia 2015 roku
zebrał 50 fiszek

Mo­ment, w którym doświad­czasz bo­les­nej stra­ty, może być w is­to­cie chwilą,
w której zos­tałeś najhoj­niej obdarowany. 

cytat dnia z 30 kwietnia 2016 roku
zebrał 28 fiszek

Jak mogę czy­tać cudze myśli, sko­ro cza­sem nie pot­ra­fię so­bie przy­pom­nieć na­wet własnych... 

cytat
zebrał 20 fiszek

Stan oświece­nia, które­go poszu­kuje­my, jest wol­nością od ciężaru przeszkadzających uczuć. W swej praw­dzi­wej na­turze umysł jest czys­ty. Nie da się jed­nak wyeli­mino­wać ne­gatyw­nych uczuć przez usu­nięcie niektórych komórek mózgu, na­wet za po­mocą naj­no­wocześniej­szych technik. Można to osiągnąć wyłącznie dzięki przek­szałce­niu umysłu. 

cytat
zebrał 6 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
C D E
Aktywność