Cyceron

Zgro­madzi­liśmy 117 cytatów, których auto­rem jest Cy­ceron.

Jest cechą głupo­ty dos­trze­gać błędy in­nych, a za­pomi­nać o swoich. 

cytat dnia z 3 lipca 2010 roku
zebrał 182 fiszki

His­to­ria - świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości. 

cytat dnia z 18 grudnia 2011 roku
zebrał 57 fiszek

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

cytat

Mu­simy być niewol­ni­kami praw, abyśmy by­li wolni. 

cytat dnia z 23 września 2011 roku
zebrał 46 fiszek

Wro­gowie często mówią prawdę, przy­jaciele nigdy. 

cytat dnia z 19 kwietnia 2009 roku
zebrał 44 fiszki

Ludzie nig­dy nie są tak dob­rzy ani tak źli jak ich opinie. 

cytat dnia z 8 września 2017 roku
zebrał 40 fiszek

Fi­lozo­fia jest sztuką życia. 

cytat dnia z 13 września 2011 roku
zebrał 29 fiszek

Być za­dowo­lonym z te­go, co się po­siada, to naj­większe i niena­ruszal­ne bogactwo. 

cytat dnia z 15 lipca 2009 roku
zebrał 29 fiszek

Możesz mnie niena­widzić, by­le byś mnie kochał. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Przyp­rawą pot­ra­wy jest głód. 

cytat dnia z 11 stycznia 2016 roku
zebrał 25 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
B C D
Aktywność

8 września 2017, 18:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ludzie nig­dy nie są [...]

23 kwietnia 2017, 11:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nic nie jest tak [...]

11 stycznia 2016, 16:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Przyprawą pot­ra­wy jest głód.  

23 stycznia 2014, 21:00Hyhyh sko­men­to­wał tek­st Powstaje py­tanie, czy kiedy­kol­wiek [...]

20 października 2013, 19:06ICD sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa przy­jaźń to dos­ko­nała [...]

20 października 2013, 19:04ICD sko­men­to­wał tek­st Praca uod­parnia na ból.