Clint Eastwood

Zgro­madzi­liśmy 8 cytatów, których auto­rem jest Clint Eas­twood.

Sza­nuj swój wy­siłek. Sza­cunek dla sa­mego siebie pro­wadzi do pa­nowa­nia nad sobą. Jeśli osiągniesz jed­no i dru­gie, zys­kasz moc autentyczną. 

cytat dnia z 2 kwietnia 2013 roku
zebrał 56 fiszek

Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem. 

cytat dnia z 15 stycznia 2017 roku
zebrał 49 fiszek

Znam ten ro­mans le­piej niż włas­ne małżeństwo. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Film koszto­wał 31 mi­lionów do­larów? Mając ta­kie pieniądze, mógłbym do­konać in­wazji na ja­kiś kraj. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Ob­sesje nie mają po­wodów. To czy­ni je obsesjami. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Trze­ba znać swo­je możliwości. 

cytat
zebrał 5 fiszek

W łóżku z eks-żona­mi jest su­per, bo nie trze­ba bu­dować pop­rawnej relacji. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Kiedy będę wyglądał jak bas­set, zag­ram basseta. 

cytat
zebrał 3 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność