Charles Dickens

Zgro­madzi­liśmy 5 cytatów, których auto­rem jest Char­les Dic­kens.

Wszys­tek deszcz, który kiedy­kol­wiek spadł lub spad­nie, nie zdoła uga­sić te­go og­nia piekiel­ne­go, który człowiek pot­ra­fi w so­bie nosić. 

cytat dnia z 6 listopada 2015 roku
zebrał 27 fiszek

Od sza­leństwa do sza­leństwa - ta­kie jest życie! 

cytat
zebrał 20 fiszek

Nie ma wyrzutów su­mienia gor­szych niż te, które nic już zmienić nie mogą. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Po­nieważ nig­dy nie widziałem oj­ca ani mat­ki, ani żad­nej ich po­dobiz­ny (w owych cza­sach nie wie­dziano jeszcze o fo­tog­ra­fii), mo­je pier­wsze wyob­rażenie o rodzi­cach i o ich wyglądzie wiązało się, nie wiadomo [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 6 fiszek

Ród gałganów ma, jak wiado­mo, wiel­kie wpływy polityczne. 

cytat
zebrał 6 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
C D E
Aktywność