Charles de Gaulle

Zgro­madzi­liśmy 19 cytatów, których auto­rem jest Char­les de Gaul­le.

Cisza – chwała sil­nych, schro­nienie słabych. 

cytat dnia z 3 sierpnia 2012 roku
zebrał 48 fiszek

Pat­riotyzm jest wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest miłość do włas­ne­go na­rodu; nac­jo­nalizm wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest niena­wiść do in­nych na­rodów niż własny. 

cytat dnia z 5 grudnia 2012 roku
zebrał 26 fiszek

Jes­tem człowiekiem, który nie na­leży do ni­kogo a za­razem na­leży do wszystkich. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Wiel­ki kraj, god­ny swej naz­wy, nie ma przyjaciół. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Nie­szczęście po­lega na tym, że wszys­cy mają rację. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Bądźmy sil­ni, czyści i wier­ni; u kre­su naszej niedo­li ocze­kuje nas naj­większa chwała świata, chwała ludzi którzy nie ustąpili. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Nie może zginąć naród, który pro­duku­je trzys­ta ga­tunków sera. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Po­lity­ka, kiedy jest sztuką oraz służbą a nie narzędziem wy­zys­ku, to działanie na rzecz ideału pop­rzez rzeczywistość. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Żad­na po­lity­ka nie jest war­tościowa w oder­wa­niu od rzeczywistości. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Pod­stawą naszej cy­wili­zac­ji jest wol­ność każde­go do myśli, wie­rzeń, opi­nii, pra­cy, rozrywki. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Charles de Gaulle

 
Charles de Gaulle

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Charles de Gaulle

Autorzy na literę
F G H
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Char­les de Gaul­le » autor: Michał Szyksznian

Aktywność