Carl Gustav Jung

Zgro­madzi­liśmy 12 cytatów, których auto­rem jest Carl Gus­tav Jung.

Spot­ka­nie dwóch oso­bowości przy­pomi­na kon­takt dwóch sub­stan­cji che­micznych: jeżeli nastąpi ja­kakol­wiek reak­cja, obie ule­gają zmianie. 

cytat dnia z 21 września 2011 roku
zebrał 102 fiszki

Człowiek zaw­sze no­si z sobą całą swą his­to­rię, a także his­to­rię ludzkości. 

cytat dnia z 7 grudnia 2011 roku
zebrał 66 fiszek

W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie 

cytat dnia z 6 marca 2015 roku
zebrał 54 fiszki

Wspólno­ta da­je nam ciepło, byt osob­ny da­je nam światło. 

cytat dnia z 15 lipca 2013 roku
zebrał 36 fiszek

Człowiek przyz­wycza­ja się do wszys­tkiego, jeżeli tyl­ko osiągnie właści­wy sto­pień uległości. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Naj­bar­dziej prze­rażającą rzeczą jest całko­wita ak­ceptac­ja sa­mego siebie. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Nie da się zmienić ciem­ności w światłość ani apa­tii w ruch, bez udziału emocji. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Pełny człowiek to ta­ki, który zarówno przechadza się z Bo­giem, jak i zma­ga z diabłem. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Świado­mość nie przychodzi bez bólu. 

cytat
zebrał 14 fiszek

War­tość człowieka os­ta­tecznie nig­dy nie wy­raża się w sto­sun­ku do dru­giego człowieka, tyl­ko w sto­sun­ku do siebie sa­mego. Dla­tego też nig­dy nie po­win­niśmy uza­leżniać nasze­go poczu­cia włas­nej war­tości al­bo też poczu­cia włas­nej god­ności od in­nych ludzi, bez względu na to, jak cier­pieli­byśmy z te­go powodu. 

cytat
zebrał 7 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
I J K
Aktywność

6 marca 2015, 15:59natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W każdym z nas [...]

6 marca 2015, 06:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W każdym z nas [...]