4 kwietnia 2022 roku, godz. 8:58 13,8°C
piórem2 Bożena
 4 kwietnia 2022 roku, godz. 22:34

Nie wciąga.

 21 marca 2022 roku, godz. 12:45 17,3°C
Odys syn Laertesa dandeLion
 21 marca 2022 roku, godz. 14:06

"Bez was" to znaczy bez kogo? Czy siebie też Pan bierze pod uwagę?
Nie będzie żadnych "nowych stworzeń". Zawsze będą te same. Stare i popsute. Myślę że warto stanąć w tej prawdzie, dla dobra całej ludzkości.
Żołnierze dzielą się na bandytów i obrońców. Zupełnie jak pismaki. Jedni tworzą niestworzone historie i popisują się swoją pluszową moralnością, wrzucając "wszystko" (prócz siebie?) do jednego wora, myśląc że wzlatują w ten sposób nad innymi i odcinając się od odpowiedzialności spojrzenia trzeźwo na [...]

 18 lutego 2022 roku, godz. 7:38 31,9°C
 17 lutego 2022 roku, godz. 7:41 6,3°C
piórem2 Bożena
 17 lutego 2022 roku, godz. 7:42

My.

 27 stycznia 2022 roku, godz. 10:10 8,6°C
.
RozaR Roza
 27 stycznia 2022 roku, godz. 10:30

Dobre i na czasie.

 22 stycznia 2022 roku, godz. 11:37 8,6°C
piórem2 Bożena
 22 stycznia 2022 roku, godz. 23:18

Dlatego zawsze trzeba gasić światło. Zanim.

CAGE CHRIS

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 22.01.2021 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.

Konto utworzone  13 stycznia 2022 roku
1 konto
CAGE CHRIS
21 tekstów 2 345
Wszystkie teksty