Bogusław Wojnar

Zgro­madzi­liśmy 10 cytatów, których auto­rem jest Bo­gusław Woj­nar.

By­wają myśli tak głębo­kie, że są w sta­nie pogrążyć autora. 

cytat dnia z 19 sierpnia 2013 roku
zebrał 216 fiszek

Im większy cel w życiu, tym łat­wiej spudłować. 

cytat dnia z 27 stycznia 2015 roku
zebrał 23 fiszki

Jeśli zro­zumiesz ludzi, nie będziesz u nich szu­kać zrozumienia. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Cza­sami mur obojętności sta­je się ścianą płaczu. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Nad­miar za­let może cza­sem stać się dużą wadą. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Nie ma od­trut­ki na ja­dowi­te kobiety. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Łat­wiej stworzyć bo­ga, niż się uwol­nić od je­go kapłanów. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Spaść można nie będąc na­wet na górze. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Na­wet dro­gow­skaz pot­ra­fi wyp­ro­wadzić w pole. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Mądrość po­lega na umiejętnym wy­borze naj­mniej­szej głupoty. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
V W Y
Aktywność