Benjamin Disraeli

Zgro­madzi­liśmy 15 cytatów, których auto­rem jest Ben­ja­min Dis­raeli.

Są trzy rodza­je kłam­stw: kłam­stwa, ok­ropne kłam­stwa i statystyki. 

cytat dnia z 10 marca 2013 roku
zebrał 53 fiszki

Cha­rak­ter się nie zmienia. Opi­nie się zmieniają, lecz cha­rak­ter się je­dynie rozwija.

Cha­rac­ters do not chan­ge. Opi­nions al­ter, but cha­rac­ters are on­ly de­velo­ped. (ang.) 

cytat
zebrał 39 fiszek

Gdy ludzie są szlachet­ni, pra­wa są zby­teczne, gdy są zep­su­ci, są łamane. 

cytat dnia z 8 września 2012 roku
zebrał 32 fiszki

Wiemy zbyt wiele, a czu­jemy zbyt mało. A przy­naj­mniej od­czu­wamy zbyt mało tych twórczych emoc­ji, z których wy­ras­ta dob­re życie. 

cytat
zebrał 19 fiszek

W cy­tatach uwie­czniono mądrość mędrców i doświad­cze­nia wieków. 

cytat dnia z 19 sierpnia 2012 roku
zebrał 18 fiszek

Urok pier­wszej miłości po­lega na naszej niewie­dzy, że to się może kiedyś skończyć. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Ważne jest w życiu, by wie­dzieć, kiedy skorzys­tać z okaz­ji, ale nie mniej ważne wie­dzieć, kiedy z niej korzys­tać nie należy. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Na­wet naj­większy suk­ces w życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażki w domu. 

cytat
zebrał 12 fiszek

My jes­teśmy twórca­mi włas­ne­go szczęścia i na­zywa­my je przeznaczeniem. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Jak wszys­cy wiel­cy podróżni­cy, widziałem więcej niż pa­miętam i pa­miętam więcej niż widziałem. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Benjamin Disraeli

 
Benjamin Disraeli

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Benjamin Disraeli

Autorzy na literę
C D E
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Ben­ja­min Dis­raeli » autor: Michał Szyksznian

Aktywność