Arthur Conan Doyle

Zgro­madzi­liśmy 33 cytaty Ar­thu­ra Co­nana Doyle'a.

Są ta­kie drze­wa, [...] które rosną nor­malnie tyl­ko do pew­nej wy­sokości, a po­tem nies­podziewa­nie puszczają dzi­kie pędy. Często to można zaob­serwo­wać u ludzi. 

cytat dnia z 3 maja 2010 roku
zebrał 149 fiszek

[...] pod­czas gdy każdy z osob­na człowiek sta­nowi za­gadkę nie do roz­wiąza­nia, to w sku­pis­ku sta­je się ma­tema­tycznym pewnikiem. 

cytat dnia z 10 kwietnia 2011 roku
zebrał 87 fiszek

[...] naj­lep­szym do­wodem praw­dzi­wej wiel­kości człowieka jest przeświad­cze­nie o włas­nej małości. 

cytat dnia z 16 sierpnia 2010 roku
zebrał 86 fiszek

Zaz­drość o łączące dwo­je ludzi po­rozu­mienie ducho­we może być równie gwałtow­na jak zaz­drość o zbliżenie fizyczne. 

cytat dnia z 15 stycznia 2013 roku
zebrał 75 fiszek

[...] pat­rzył [...] na poły z prze­rażeniem, na poły z nadzieją, jak ktoś, kto nie wie, czy jest u pro­gu szczęścia czy katastrofy. 

cytat dnia z 29 października 2014 roku
zebrał 62 fiszki

Po śniada­niu na­wet naj­mniej­sza kłótnia wpływa ujem­nie na samopoczucie. 

cytat dnia z 7 lutego 2014 roku
zebrał 54 fiszki

Większość ludzi ma ja­kiś kącik w duszy, do które­go in­nym wzbra­nia dostępu. 

cytat
zebrał 53 fiszki

Zwycza­jem ko­biet o aniel­skim ser­cu pot­ra­fiła tak długo zacho­wać spo­kojną twarz w ob­liczu nie­szczęścia, jak długo zachodziła pot­rze­ba pod­trzy­mywa­nia na duchu ko­goś słabszego. 

cytat dnia z 12 czerwca 2013 roku
zebrał 47 fiszek

Mogę wyk­ryć fak­ty, ale nie pot­ra­fię ich zmienić. 

cytat
zebrał 41 fiszek

Tych, którzy spodziewają się zna­leźć roz­wiąza­nie prob­le­mu we włas­nym umyśle, a nie dzięki stu­diowa­niu faktów, może spot­kać przyk­re rozczarowanie. 

cytat dnia z 16 maja 2014 roku
zebrał 37 fiszek

Arthur Conan Doyle

 
Arthur Conan Doyle

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Arthur Conan Doyle

Autorzy na literę
C D E
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Ar­thur Co­nan Doyle » autor: Michał Szyksznian

Aktywność