Anne Bishop

Zgro­madzi­liśmy 6 cytatów, których auto­rem jest An­ne Bishop.

Jes­teś pe­wien, że nie pod­ci­nasz jej skrzy­deł, za­miast pomóc jej znów nau­czyć się latać? 

cytat dnia z 16 kwietnia 2012 roku
zebrał 132 fiszki

Był przy­jacielem, który zmieni się we wro­ga, aby po­zos­tać przyjacielem. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Jeśli chcesz kochać się z ko­bietą, zrób to w sy­pial­ni. Jeśli chcesz ją uwieść, zrób to w tańcu. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Ona jest tak mądra w swej niewin­ności, tak niewin­na w swej mądrości. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Gorący gniew był gniewem emoc­ji, po­wie­rzchow­nym na­wet w ata­ku fu­rii - gniewem, ja­ki zdarzał się między przy­jaciółmi, kochan­ka­mi, człon­ka­mi rodzi­ny, był gniewem w życiu codzien­nym. Zim­ny gniew był gniewem Ka­mieni - głęboką, niedostępną, lo­dowatą wściekłością, która zaczy­nała się w sa­mym środ­ku. Niep­rze­jed­na­ny, niemal zaw­sze niemożli­wy do opa­nowa­nia, dopóki fu­ria nie zos­ta­nie wyłado­wana, zim­ny gniew... 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Anne Bishop

 
Anne Bishop

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Córka krwawychCórka krwa­wychW świecie Mroczne­go Króles­twa, prze­pełnione­go zdradą i ko­rup­cją, za­sa­dy us­ta­lają Krwa­wi - [...]

Serce KaeleerSer­ce KaeleerJaenel­le jest naj­silniej­szą Cza­row­nicą na świecie, sta­no­wi wciele­nie wieków marzeń i nadziei. [...] 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Anne Bishop

Autorzy na literę
A B C
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: An­ne Bishop » autor: Michał Szyksznian

Aktywność