Anna Onichimowska

Zgro­madzi­liśmy 9 cytatów, których auto­rem jest An­na Onichi­mow­ska.

By­wają ta­kie dni i no­ce , które zmieniają wszys­tko . By­wają ta­kie roz­mo­wy , które są w sta­nie wywrócić do góry no­gami cały nasz świat . Nie możemy ich prze­widzieć . Nie możemy się na nie przy­goto­wać . Czy­hają gdzieś , za­pisa­ne w łańcuchu po­zor­nych przy­padków , nieu­chron­ne jak świt po ciem­ności . 

cytat dnia z 27 września 2010 roku
zebrał 150 fiszek

Po co wam ty­le ob­cych języków sko­ro nie umiecie po­rozu­mieć się w swoim własnym? 

cytat
zebrał 20 fiszek

Pos­ta­nowiłam kochać siebie.Dob­rze się trak­to­wać. I myśleć tyl­ko o so­bie. Nikt in­ny za mnie te­go nie zrobi. 

cytat
zebrał 19 fiszek

A ona będzie dla niego raz zła, a raz dob­ra, raz będzie mu siebie da­wać, a raz od­bierać, żeby zgłupiał do reszty, żeby nig­dy, w żad­nej chwi­li nie wie­dział, cze­go po niej może się spodziewać. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Sie­działem przy ok­nie, ga­piąc się na traw­nik. Pięknie wys­trzyżony. Ro­biłem zdjęcia tej pus­tej tra­wy, prze­suwając po niej obiek­ty­wem, aż tra­fiłem na mały kop­czyk. I wte­dy rozpłakałem się po raz pier­wszy. Na pogrzebie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 14 fiszek

Wy­syłam maila, ek­ran wciąż mru­ga do mnie zachęcająco. Myślę so­bie, ilu ta­kich jak ja na całym świecie sie­dzi w tej chwi­li przed mi­gający­mi ek­ra­nami i dlacze­go. Ilu z nich mie­szka w domu [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 13 fiszek

Oni się tyl­ko mi­jają - myśli. Ciągle gdzieś pędzą, a na­wet kiedy są na miej­scu, każdy za­myka się u siebie. Tu nig­dy nie ma ot­wartych drzwi. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Sa­mot­ny człowiek jak za­pom­niany ziem­niak. Je­go przy­jaciółmi je­dynie sza­lone króli­ki na pus­tym polu. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Są ta­kie ćwicze­nia re­lak­sa­cyj­ne, które każą - sku­piać wzrok na czym­kolwiek - oder­wać się od rzeczy­wis­tości i nie myśleć o niczym. A raczej - poz­wa­lać myślom hu­lać swo­bod­nie, nie zat­rzy­mując żad­nej na dłużej. Jed­nak wszys­tkie mo­je myśli ob­ra­cają się wokół te­go sa­mego, od wielu, wielu dni. 

cytat
zebrał 12 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
N O P
Aktywność