Anna Dymna

Zgro­madzi­liśmy 5 cytatów An­ny Dym­nej.

Każdy człowiek jest dob­ry. Na­wet jak coś zro­bi bar­dzo złego, to na pew­no dla­tego, że był nieszczęśliwy. 

cytat dnia z 18 lipca 2011 roku
zebrał 95 fiszek

Czas ty­le mi zab­rał, co dał. 

cytat dnia z 3 grudnia 2016 roku
zebrał 49 fiszek

Ludzie pot­rze­bują mądrych i pięknie po­dawa­nych słów nieza­leżnie od miej­sca zamieszkania. 

cytat
zebrał 31 fiszek

Na życie trze­ba pat­rzeć z dys­tansem, nicze­mu się nie dzi­wiąc, nicze­go nie potępiając. I cie­szyć się każdym dro­biaz­giem: że zak­witły kwiaty i że ład­nie się wygląda w no­wej sukience... 

cytat
zebrał 16 fiszek

Wisława Szym­bor­ska po­wie­działa mi, że trze­ba czy­tać tak, jak­by się głośno myślało. Wte­dy słowo nie tra­ci swo­jej mo­cy i sensu. 

cytat
zebrał 10 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
C D E
Aktywność