18 maja 2013 roku, godz. 19:01  4,0°C

Gdy otu­la nas ciem­ność, sta­jemy się niewidzialni...

i są ciem­ności,
w których je­dynym światłem jest Twój uśmiech,
są his­to­rie bez przebrania,
jest czułe milczenie
i mo­ja niepew­ność,
za­wie­szo­na na os­tatnim gu­ziku Two­jej koszuli...

...bo z ciem­ności nadziei wyłania się wiara i rozświet­lo­nym pro­mieniem wska­zuje drogę...

Język w ciem­ności się miota, gdy myśl płynie, a słowa bra­kuje - lecz nie ma ta­kiego ko­wala, co każdy kształt wykuje.

Światło Two­jej miłości pot­ra­fi uczy­nić, że noc nie pot­rze­buje trys­kającej gwiazdy
by oświecić ciem­ność w za­kamar­kach mo­jej duszy.

Mówią, że w ciem­ności ciężko co­kol­wiek dos­trzec, jed­nak w ośle­piającym świet­le wca­le nie doj­rzysz więcej.

La­tarką nie oświecisz ko­goś, kto w ciem­nościach niewie­dzy stoi.

Współczes­ne dzieci nie boją się ciem­ności!! tyl­ko bra­ku prądu...

Angel of darkness

Autor
Tutaj pojawi się opis autora, jeśli tylko Angel of darkness postanowi go uzupełnić.
Konto utworzone  18 maja 2013 roku