Aldous Huxley

Zgro­madzi­liśmy 17 cytatów, których auto­rem jest Al­dous Hux­ley.

Człowiek może się uśmie­chać, a być łaj­da­kiem. Bez­li­tos­nym, zdrad­li­wym, wsze­tecznym, zep­su­tym łajdakiem. 

cytat dnia z 14 czerwca 2010 roku
zebrał 488 fiszek

Kiedy ludzie są wo­bec ciebie po­dej­rzli­wi, sam sta­jesz się po­dej­rzli­wy wo­bec nich. 

cytat dnia z 17 lipca 2010 roku
zebrał 373 fiszki

Jeśli ktoś jest od­mien­ny, to jest ska­zany na samotność. 

cytat dnia z 12 maja 2010 roku
zebrał 364 fiszki

Słowa mogą być jak pro­mienie Roen­tge­na; jeśli używać ich właści­wie, prze­nikną wszys­tko. Czy­tasz i słowa cię przeszywają. 

cytat dnia z 30 listopada 2012 roku
zebrał 342 fiszki

Ja tam wolę być nie­szczęśli­wy, niż po­zos­ta­wać w sta­nie fałszy­wej, kłam­li­wej szczęśli­wości, w ja­kiej tu się żyje. 

cytat dnia z 19 marca 2016 roku
zebrał 311 fiszek

[...] to jest cała ta­jem­ni­ca szczęścia i cno­ty. Lu­bić to, co się mu­si ro­bić. Wszel­kie wa­run­ko­wanie zmie­rza do jed­nej rzeczy: do spra­wienia, by ludzie po­lubi­li swe nieunik­nione przez­nacze­nie społeczne. 

cytat dnia z 6 kwietnia 2013 roku
zebrał 200 fiszek

Wol­ność jest nieefek­tywna i przyk­ra. Wol­ność to okrągły kołek w kwad­ra­towej dziurze. 

cytat dnia z 23 października 2010 roku
zebrał 197 fiszek

Chciałem zmienić świat. Doszedłem jed­nak do wnios­ku, że mogę je­dynie zmienić siebie. 

cytat dnia z 8 lutego 2014 roku
zebrał 44 fiszki

Ba­dania me­dyczne zro­biły tak nieby­wały postęp, że dziś prak­tycznie nie ma już ani jed­ne­go zdro­wego człowieka. 

cytat
zebrał 36 fiszek

Szczęście pow­sta­je tyl­ko ja­ko pro­dukt uboczny, tak sa­mo jak koks. 

cytat dnia z 3 lutego 2015 roku
zebrał 25 fiszek

Aldous Huxley

 
Aldous Huxley

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aldous Huxley

Autorzy na literę
G H I
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Al­dous Hux­ley » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

3 lutego 2015, 21:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczęście pow­sta­je tyl­ko ja­ko [...]

3 lutego 2015, 08:54natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Szczęście pow­sta­je tyl­ko ja­ko [...]

3 lutego 2015, 01:14nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Szczęście pow­sta­je tyl­ko ja­ko [...]

3 lutego 2015, 01:10natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Szczęście pow­sta­je tyl­ko ja­ko [...]

6 maja 2014, 17:48scorpion sko­men­to­wał tek­st [...] to jest cała [...]

6 maja 2014, 17:23scorpion sko­men­to­wał tek­st [...] to jest cała [...]