Albert Schweitzer

Zgro­madzi­liśmy 25 cytatów, których auto­rem jest Al­bert Schwei­tzer.

Ten, kto za­mie­rza czy­nić dob­ro, nie może ocze­kiwać, iż ludzie będą mu usu­wać ka­mienie z dro­gi, ale mu­si być przy­goto­wany na to, że mu je będą rzu­cać na drogę. 

cytat dnia z 7 czerwca 2011 roku
zebrał 101 fiszek

Szczęście to je­dyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. 

cytat dnia z 20 czerwca 2012 roku
zebrał 83 fiszki

Naj­piękniej­sza przy­jaźń is­tnieje między ludźmi, którzy wiele od dru­gich ocze­kują, ale nicze­go nie żądają. 

cytat dnia z 5 listopada 2015 roku
zebrał 44 fiszki

Mod­litwa nie zmienia świata, zmienia ludzi, a ludzie zmieniają świat. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Żaden pro­mień słońca nie gi­nie, lecz zieleń, którą on budzi, pot­rze­buje cza­su, aby wzrosnąć. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Dwudzies­to­let­ni mają twarz taką, jaką dał im Pan Bóg, czter­dzies­to­let­ni - jaką dało im życie, sześćdziesięciolat­ki - na jaką so­bie zasłużyli. 

cytat dnia z 22 września 2017 roku
zebrał 15 fiszek

Dopóki człowiek nie obej­mie współczu­ciem wszys­tkich żywych stworzeń, dopóty on sam nie będzie mógł żyć w pokoju. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Prze­bacze­nie jest naj­trud­niej­szą miłością. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Jak słońce to­pi lód, tak dob­roć usu­wa niepo­rozu­mienia, nieuf­ność i wrogość. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Ptak nie może oglądać z zewnątrz tej klat­ki, w której siedzi. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Albert Schweitzer

 
Albert Schweitzer

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Albert Schweitzer

Autorzy na literę
R S Ś
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Al­bert Schwei­tzer » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

30 października 2017, 13:23zofija sko­men­to­wał tek­st Demokracja zaczy­na się w [...]

30 października 2017, 13:21zofija sko­men­to­wał tek­st Groby żołnie­rzy są naj­lep­szy­mi [...]

22 września 2017, 00:28nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dwudziestoletni mają twarz taką, [...]

5 listopada 2015, 08:27Irracja sko­men­to­wał tek­st Najpiękniejsza przy­jaźń is­tnieje między [...]

24 listopada 2014, 21:33Altrs sko­men­to­wał tek­st Szczęście to je­dyna rzecz, [...]

10 kwietnia 2013, 13:39Papużka sko­men­to­wał tek­st Żaden pro­mień słońca nie [...]

20 czerwca 2012, 02:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Szczęście to je­dyna rzecz, [...]