Albert Einstein

Zgro­madzi­liśmy 83 cytaty Al­berta Ein­steina.

Je­dynym do­wodem na to, że is­tnieje ja­kaś po­zaziem­ska in­te­ligen­cja, jest to, że się z na­mi nie kontaktują. 

cytat dnia z 30 sierpnia 2010 roku
zebrał 423 fiszki

Jeżeli za­bałaga­nione biur­ko jest oz­naką za­bałaga­nione­go umysłu, oz­naką cze­go jest pus­te biurko? 

cytat dnia z 9 września 2010 roku
zebrał 400 fiszek

Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej.

Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher. (niem.) 

cytat dnia z 15 czerwca 2010 roku
zebrał 392 fiszki

Zna­ne są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić. 

cytat dnia z 31 lipca 2010 roku
zebrał 349 fiszek

Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona.

Phan­ta­sie ist wichti­ger als Wis­sen, denn Wis­sen ist beg­renzt. (niem.) 

cytat dnia z 23 kwietnia 2012 roku
zebrał 323 fiszki

Nie wiem ja­ka broń będzie użyta w trze­ciej woj­nie świato­wej, ale czwar­ta będzie na ki­je i kamienie.

Ich weiß nicht mit wel­chen Waf­fen sich die Men­schen im 3. Wel­tkrieg bekämpfen, aber im 4. wer­den es Keulen sein. (niem.) 

cytat dnia z 3 grudnia 2010 roku
zebrał 277 fiszek

Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko. 

cytat dnia z 28 października 2009 roku
zebrał 271 fiszek

Kiedy miałem 20 lat, myślałem tyl­ko o kocha­niu. Później kochałem już tyl­ko myśleć. 

cytat dnia z 14 sierpnia 2010 roku
zebrał 253 fiszki

Żona Ein­steina za­pyta­na, czy ro­zumie teorię względności, odpowiedziała:
– Nie. Ale znam mo­jego męża i wiem, że można mu ufać. 

cytat dnia z 8 września 2014 roku
zebrał 229 fiszek

Gdy­by ludzie roz­ma­wiali tyl­ko o tym, co ro­zumieją, za­padłaby nad światem wiel­ka cisza. 

cytat dnia z 28 sierpnia 2012 roku
zebrał 215 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Grupy
Autorzy na literę
D E F
Aktywność

7 marca 2018, 11:03Muszkaa sko­men­to­wał tek­st Tylko dwie rzeczy są [...]

8 lipca 2016, 02:35SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st Jeśli a oz­nacza szczęście, [...]

8 lipca 2016, 02:34SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st Wiadomo, że ta­ki a [...]