Albert Einstein

Zgro­madzi­liśmy 83 cytaty Al­berta Ein­steina.

Nasze położenie na tej Ziemi wygląda osob­li­wie, każdy z nas po­jawia się mi­mowol­nie i bez zap­rosze­nia, na krótki po­byt bez uświado­mione­go celu.

Nie mogę nadzi­wić się tej tajemnicy... 

cytat
zebrał 69 fiszek

Jeśli ktoś nie dba zbyt­nio o prawdę w spra­wach drob­nych, nie można mu ufać w spra­wach istotnych. 

cytat dnia z 20 czerwca 2014 roku
zebrał 69 fiszek

W początkach nauko­wej ka­riery Al­berta Ein­steina pe­wien dzien­ni­karz spy­tał pa­nią Ein­stein, co myśli o swoim mężu.

- Mój mąż to ge­niusz! On umie ro­bić ab­so­lut­nie wszys­tko, z wyjątkiem pieniędzy. 

cytat
zebrał 67 fiszek

Żad­na liczba ek­spe­rymentów nie może do­wieść, że mam rację: je­den ek­spe­ryment może po­kazać, że jej nie mam. 

cytat dnia z 23 stycznia 2014 roku
zebrał 66 fiszek

Prob­le­mem nasze­go wieku nie jest bom­ba ato­mowa, lecz ser­ce ludzkie. 

cytat
zebrał 63 fiszki

Al­bert Ein­stein, pop­roszo­ny o opi­sanie ra­dia, odpowiedział:

- Widzi­cie, te­leg­raf jest rodza­jem bar­dzo, bar­dzo długiego ko­ta. Na­cis­ka­cie je­go ogon w No­wym Jor­ku, a je­go głowa miau­czy w Los An­ge­les. Ro­zumiecie? I ra­dio działa na tej sa­mej za­sadzie: wy­syłacie syg­nały stąd, a od­bierają je tam. Je­dyną różnicą jest to, że nie ma kota. 

cytat
zebrał 60 fiszek

Uczo­ny jest człowiekiem, który wie o rzeczach niez­na­nych in­nym i nie ma pojęcia o tym, co znają wszyscy. 

cytat
zebrał 58 fiszek

Wy­bit­ne umysły są zaw­sze gwałtow­nie ata­kowa­ne przez mier­no­ty, którym trud­no pojąć, że ktoś może odmówić śle­pego hołdo­wania pa­nującym przesądom, de­cydując się w za­mian na od­ważne i uczci­we głosze­nie włas­nych poglądów. 

cytat
zebrał 58 fiszek

Naj­piękniej­szym, co możemy od­kryć, jest tajemniczość.
Das Schönste, was wir er­le­ben können, ist das Ge­heim­nisvol­le. (niem.) 

cytat
zebrał 56 fiszek

Pan Bóg jest wy­rafi­nowa­ny, ale nie jest perfidny. 

cytat
zebrał 49 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Grupy
Autorzy na literę
D E F
Aktywność

7 marca 2018, 11:03Muszkaa sko­men­to­wał tek­st Tylko dwie rzeczy są [...]

8 lipca 2016, 02:35SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st Jeśli a oz­nacza szczęście, [...]

8 lipca 2016, 02:34SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st Wiadomo, że ta­ki a [...]