Albert Einstein

Zgro­madzi­liśmy 83 cytaty Al­berta Ein­steina.

Jeśli a oz­nacza szczęście, to a = x + y + z; x - to pra­ca, y - roz­rywki, z - umiejętność trzy­mania języ­ka za zębami. 

cytat dnia z 27 lipca 2013 roku
zebrał 106 fiszek

Nie mam żad­nych ta­lentów – prócz na­miętnej ciekawości. 

cytat dnia z 20 października 2011 roku
zebrał 106 fiszek

Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka. 

cytat dnia z 23 kwietnia 2011 roku
zebrał 103 fiszki

Fak­ty nie są naj­ważniej­sze. Zresztą, aby je poz­nać, nie trze­ba stu­diować na uczel­ni – można się ich nau­czyć z książek. Is­to­ta kształce­nia w szko­le wyższej nie po­lega za­tem na wpa­janiu wie­dzy fak­togra­ficznej, lecz na ćwicze­niu umysłu w dochodze­niu do te­go, cze­go nie da się zna­leźć w podręcznikach 

cytat dnia z 22 maja 2011 roku
zebrał 101 fiszek

Zdro­wy rozsądek to zbiór up­rzedzeń na­bytych do osiem­naste­go ro­ku życia. 

cytat
zebrał 86 fiszek

Wszys­tko na­leży up­raszczać jak tyl­ko można, ale nie bardziej. 

cytat dnia z 10 lipca 2017 roku
zebrał 82 fiszki

Aby uka­rać mnie za moją po­gardę dla auto­rytetów, los spra­wił, że sam stałem się autorytetem. 

cytat dnia z 17 marca 2015 roku
zebrał 81 fiszek

Nie, ta sztuczka się nie uda... Jak można wytłumaczyć pra­wami che­mii i fi­zyki tak ważny biolo­giczny fe­nomen, ja­kim jest pier­wsza miłość. 

cytat
zebrał 78 fiszek

Nauka bez re­ligii jest ka­leka, re­ligia bez nauki jest ślepa.
Die Na­tur­wissen­schaft oh­ne Re­ligion ist lahm, die Re­ligion oh­ne Na­tur­wissen­schaft ist blind. (niem.) 

cytat dnia z 23 maja 2011 roku
zebrał 78 fiszek

Re­ligia przyszłości będzie re­ligią kos­miczną. Przek­roczy ona oso­bowe­go Bo­ga i od­rzu­ci dog­ma­ty i teolo­gię. Będzie opierać się na re­ligij­nym zrozumieniu. 

cytat dnia z 11 marca 2011 roku
zebrał 74 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Grupy
Autorzy na literę
D E F
Aktywność

7 marca 2018, 11:03Muszkaa sko­men­to­wał tek­st Tylko dwie rzeczy są [...]

8 lipca 2016, 02:35SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st Jeśli a oz­nacza szczęście, [...]

8 lipca 2016, 02:34SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st Wiadomo, że ta­ki a [...]