23 maja 2020 roku, godz. 16:49
 23 maja 2020 roku, godz. 8:34
 23 maja 2020 roku, godz. 2:05
 13 maja 2020 roku, godz. 11:02
 3 maja 2020 roku, godz. 12:07
 3 maja 2020 roku, godz. 11:58
 2 maja 2020 roku, godz. 13:33