Agnieszka Osiecka

Zgro­madzi­liśmy 14 cytatów, których auto­rem jest Ag­nie­szka Osiec­ka.

Młodość jest pot­wornie ciężkim przy­pad­kiem i chy­ba nie ma ni­kogo, kto by z te­go wyszedł bez powikłań. 

cytat dnia z 20 lipca 2012 roku
zebrał 66 fiszek

Bo ta­ki, co kochać nie umie, przeg­ra, choć wszys­tko zrozumie. 

cytat dnia z 3 grudnia 2014 roku
zebrał 58 fiszek

W kocha­niu, gdy szcze­rości brak
– czy war­to ciągnąć bal? 

cytat dnia z 11 grudnia 2013 roku
zebrał 30 fiszek

Nie ku­puj­my marzeń jak meb­li, nie bądźmy za­nad­to przebiegli. 

cytat dnia z 25 listopada 2014 roku
zebrał 25 fiszek

Życie nie sta­wia pytań,

życie po pros­tu jest...

Cza­sem zęba­mi zgrzyta,

a cza­sem łasi się jak pies. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Przed­tem w ogóle nie przy­puszczałam, że mężczyz­na może zająć ważne miej­sce w moim życiu. Miałam kącik w ser­cu dla chłopców, ale mieściło się to gdzieś po­między pi­saniną a podróżami, przy­jaźniami z ludźmi [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 20 fiszek

Gram wciąż tą samą zgraną kartą, jak smut­ny wa­riat al­bo łotr. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Niep­rawda, że tak miało być, że war­to w by­le pus­tkę iść. 

cytat
zebrał 18 fiszek

O świ­cie każdy jest sam. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Sko­ro wiem, że nie ma piekła, będzie dob­rze bym uciekła, by­le z kim i by­le gdzie. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Agnieszka Osiecka

 
Agnieszka Osiecka

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Szpetni czterdziestoletniSzpet­ni czter­dzies­to­let­niMłodość Ag­nie­szki Osiec­kiej przy­padła na la­ta pięćdziesiąte, od­wilż i Paździer­nik 1956 ro­ku. [...] 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Agnieszka Osiecka

Autorzy na literę
N O P
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Ag­nie­szka Osiec­ka » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

3 grudnia 2014, 16:45Nikki125 sko­men­to­wał tek­st Bo ta­ki, co kochać [...]