Agatha Christie

Zgro­madzi­liśmy 36 cytatów, których auto­rem jest Agatha Chris­tie.

Ar­cheolog to wy­marzo­ny mąż, im żona star­sza tym bar­dziej się nią interesuje. 

cytat dnia z 16 kwietnia 2010 roku
zebrał 144 fiszki

Kiedy ktoś us­ta­mi wy­powiada kłam­stwa, często prawdę mówi oczami. 

cytat dnia z 7 września 2013 roku
zebrał 89 fiszek

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 

cytat
zebrał 63 fiszki

Gdy­by wszys­cy głup­cy mu­sieli no­sić białe czap­ki, ludzkość z lo­tu pta­ka wyglądałaby jak sta­do gęsi. 

cytat dnia z 29 listopada 2012 roku
zebrał 58 fiszek

Ko­biety cza­sami po­suwają się bar­dzo da­leko i poświęcają wiele wy­siłku, by zas­po­koić prag­nienie zemsty. 

cytat dnia z 5 grudnia 2013 roku
zebrał 55 fiszek

Sta­re grzechy mają długie cienie. 

cytat dnia z 14 listopada 2013 roku
zebrał 51 fiszek

Nie ma większej niena­wiści niż ni­nawiść mężczyz­ny do ko­biety kocha­nej wbrew swej woli. 

cytat
zebrał 43 fiszki

W ser­cu pus­ty­ni czy wśród tłumu, co za różni­ca? Człowiek w swej is­to­cie jest wszędzie samotny. 

cytat
zebrał 39 fiszek

Człowiek nie dos­trze­ga ważnych chwil w życiu, ro­zumie to do­piero wte­dy, gdy jest już za późno. 

cytat dnia z 12 stycznia 2016 roku
zebrał 35 fiszek

To, co ko­bieta pot­ra­fiła zo­baczyć w mężczyźnie było po­za możli­wością zro­zumienia prze­ciętnie in­te­ligen­tne­go mężczyz­ny. Ko­bieta ogólnie bar­dzo in­te­ligen­tna pot­ra­fiła oka­zać się kom­plet­nie głupia, jeśli chodziło o jej mężczyznę. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Agatha Christie

 
Agatha Christie

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Agatha Christie

Autorzy na literę
B C D
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Agatha Chris­tie » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

15 kwietnia 2015, 11:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Idziemy przez życie jak [...]

5 grudnia 2013, 16:15natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kobiety cza­sami po­suwają się [...]

5 grudnia 2013, 14:36truman sko­men­to­wał tek­st Kobiety cza­sami po­suwają się [...]

5 grudnia 2013, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st Kobiety cza­sami po­suwają się [...]

5 grudnia 2013, 14:21truman sko­men­to­wał tek­st Kobiety cza­sami po­suwają się [...]

5 grudnia 2013, 14:16truman sko­men­to­wał tek­st Kobiety cza­sami po­suwają się [...]

5 grudnia 2013, 14:11truman sko­men­to­wał tek­st Kobiety cza­sami po­suwają się [...]

5 grudnia 2013, 13:04truman sko­men­to­wał tek­st Kobiety cza­sami po­suwają się [...]